Dr Anna Bilon-Piórko otrzymała stypendium Aarhus University w Danii (Danisch School of Education) na 3-miesięczny pobyt badawczy (Visiting Researcher Stipends). Badaczka będzie prowadziła analizy i aktywność publikacyjną podczas stypendium. Wraz z prof. Rie Thomsen oraz dr Astrid Olsen dr Anna Bilon-Piórko będzie opracowywać zebrany w poprzednich latach materiał badawczy, związany z (osobistymi) koncepcjami sprawiedliwości społecznej polskich i duńskich doradców kariery oraz uzupełniać dane. Celem badawczym pobytu jest m.in. analiza różnic i podobieństw pomiędzy wyłonionymi z narracji dyskursami sprawiedliwości społecznej i poszukiwanie źródeł tych dyskursów. W planie pobytu znalazła się również aktywność dydaktyczna w formie spotkań i warsztatów z doktorantami. Projekt badawczy dr Anny Bilon-Piórko i Rie Thomsen wyłoniony został w drodze konkursu realizowanego w ramach programu wsparcia mobilności zawodowej na Aarhus University w roku akademickim 2023/2024.

 

 

 

Dr Barbara Muszyńska otrzymała stypendium z programu Profesores Visitantes (Profesora Wizytującego) Uniwersytetu w Kordobie w Hiszpanii na realizację 3-miesięcznego pobytu badawczo-dydaktycznego. Ideą programu Profesores Visitantes jest sprowadzenie wybitnych naukowców, których wizyty finansuje Uniwersytet w Kordobie w celu wzmacniania połączeń pomiędzy procesami kształcenia a międzynarodową pracą badawczą. Dr Muszyńska będzie współpracowała z Prof. Eleną Gómez-Parrą w kwestii realizacji aspektu badawczego stypendium, który dotyczy wykorzystania podejścia narracyjnego w tworzeniu programów kształcenia języka obcego na poziomie uniwersyteckim. Koncepcja skłania do odejścia od strukturalnego podejścia w kształceniu językowym przyszłych nauczycieli języków. Zajęcia dydaktyczne w wymiarze 60-godzin będą realizowane na wydziale filologii angielskiej. Wizyta odbędzie się w roku akademickim 2023-2024 od marca do maja.  

 

 

Dr Aneta Słowik laureatką prestiżowego stypendium French Advanced Study Fellowship (FIAS)*.  Trzech międzynarodowych uczonych w drodze niezależnych recenzji oceniło wysoko projekt badawczy zatytułowany Educational and cultural needs of Ukrainian refugee children in the Loiret department: Their lived experiences and biographical stories. Również rada naukowa Le Studium** - Loire Valley Institute for Advanced Studies wnioskowała o przyznanie grantu badawczego na realizację tego projektu. Dr Aneta Słowik będzie przez rok (01.09.2023-31.08.2024) realizowała projekt badawczy na Uniwersytecie w Orleanie (Francja) w zespole badawczym kierowanym przez Prof. dr Philippe Bourdier. Celem tego projektu będzie poznanie potrzeb edukacyjnych, społecznych, kulturowych, materialnych dzieci uchodźców ukraińskich przebywających w departamencie Loiret we Francji oraz opracowanie projektu zmian, rozwiązań wraz z ich praktycznym wdrożeniem. 

 

 

*French Institutes for Advanced Study is an international mobility fellowship programme proposing high-level scientific residencies in the six IAS of Aix-Marseille, Loire Valley (Orléans-Tours), Lyon, Montpellier, Nantes, and Paris

**Le Studium covers all research thematics in one global initiative aiming at boosting international scientific exchanges in the Centre-Val de Loire region and creating a dynamic scientific community that supports research and innovation 
 

Czytaj więcej