Federacja Naukowa WSB-DSW Merito

Federacja Naukowa WSB-DSW Merito to pierwsza tego typu jednostka w Polsce. Powstała w 2019 roku, aby połączyć potencjał naukowy pięciu niepublicznych uczelni akademickich.

 

Uczelnie – jednostki uczestniczące:

 

Uczelnia – jednostka stowarzyszona

 

Siedzibą Federacji Naukowej WSB-DSW jest Gdańsk.

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu i pozostałe uczelnie tworzące federację posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, językoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz uprawnienia habilitacyjne w zakresie pedagogiki.

 

Celem utworzenia Federacji jest synergia potencjału naukowego uczelni, a współpraca pracowników naukowych i działania Federacji prowadzą do wytworzenia nowej, wyższej jakości w zakresie badań naukowych. Jednocześnie, uczelnie uczestniczące w Federacji pozostają odrębnymi od siebie placówkami i zachowują odrębność formalno-prawną. Biorąc pod uwagę fakt, że uczelnie znajdują się w różnych miastach, współpraca umożliwia tworzenie prac naukowych przez zespoły składające się z przedstawicieli różnych ośrodków badawczych.

studenci

Obecnie federacja zajmuje się prowadzeniem działalności naukowej, komercjalizacją wyników badań naukowych i ich know-how, prowadzeniem działalności wydawniczej oraz współpracą z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Dodatkowo dzięki współpracy Uczelnie WSB Merito są w stanie nawiązać więcej relacji międzynarodowych, co może przełożyć się na wzrost liczby partnerów zagranicznych prowadzących prace badawcze.

 

Więcej informacji na stronie Federacji: federacjanaukowa.pl

zarządzanie-bezpieczeństwem-publicznym