Janusz Kaźmierczak
Janusz Kaźmierczak

Filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna. Filozofię studiował w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum" w Krakowie, zaś socjologię w Collegium Civitas w Warszawie (uczelnia pod patronatem Polskiej Akademii Nauk), gdzie napisał badawczą pracę magisterską nt. "Sposoby radzenia sobie przez mediatorów z sytuacjami trudnymi w mediacji rodzinnej". Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Instytucie Socjologii oraz Instytucie Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika MK w Toruniu.
Swoje mediacyjne doświadczenie zdobywał od 2006 roku w stowarzyszeniu Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, gdzie ukończył również program stażowy. Od 2009 roku działa w Toruniu, a od 2011 roku pod szyldem Fundacji Pracownia Dialogu, gdzie odpowiada za program stażowy oraz za pierwszy w Polsce program polis OC dla mediatorów. 
W latach 2010-2016 członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Od września 2016 do października 2019 roku wiceprezes Zarządu Głównego SMR. Od października 2019 prezes Zarządu Głównego SMR.
W latach 2010 - 2015 roku współkoordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu. 
Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych i cywilnych (w tym gospodarcze). W latach 2009 – 2022 figurował na listach stałych mediatorów w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych. W chwili obecnej koncentruje się na prowadzeniu mediacji prywatnych (na podstawie umowy o mediację). 
Absolwent pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Mediator certyfikowany w ramach Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji (nr cert. 14/03/2022/CIAPP) w zakresie prowadzenia mediacji cywilnych.
Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, IV kadencji w latach 2019 - 2023.
Współautor, koordynator, realizator 26 projektów Fundacji Pracownia Dialogu w obszarze mediacji i rozwiązywania konfliktów (w latach 2011 - 2021) finansowanych ze środków: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), Fundacja Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program Młodzież w Działaniu), Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Gmina Miasta Toruń, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty.
Ukończył liczne szkolenia z zakresu mediacji i innych tematów zarówno w kraju, jak i za granicą. Pracował jako trener dla instytucji rządowych, samorządowych, jednostek pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych i biznesu.
Współautor książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik” (wyd. DIFIN 2015). 

Jakub Świtluk
Jakub Świtluk

Zawodowy mediator z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizuje się w sporach z udziałem firm i instytucji publicznych. Właściciel Biura Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL, mediator/członek Centrum Mediacji Lewiatan, Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, Polskiego Centrum Mediacji, Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie, stały mediator na listach kilku sądów okręgowych. Trener, wykładowca i popularyzator mediacji m.in. inicjator dyżurów mediacyjnych PCM w sądach Warszawy i Mazowsza (2011–2015), pomysłodawca wyróżnienia KNF „Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji” (nadawane od 2014), prelegent szeregu konferencji, autor publikacji, redaktor jedynego ogólnopolskiego kalendarium wydarzeń oMediacji.pl oraz współinicjator Apelu z 9 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji mediatorów. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, podyplomowe studium trenerów grupowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji, studia dla mediatorów gospodarczych Uniwersytetu Łódzkiego oraz ponad 20 szkoleń z zakresu mediacji. Zanim zajął się mediacją, pracował jako menadżer i negocjator w dużych firmach kilku branż (m.in. dyrektor handlowy, dyrektor oddziału).