Wysokie oceny naszej działalności naukowej – nowe uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Z końcem lipca poznaliśmy wyniki oceny naszej działalności naukowej, której poddawaliśmy się ramach Federacji Naukowej WSB-DSW. Bardzo dobre wyniki ewaluacji otwierają nowe możliwości – m.in. dają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w najwyżej ocenianych dyscyplinach (A, B+); elastycznego tworzenia nowej oferty studiów oraz prowadzenia szkół doktorskich.  


Przyznane decyzjami Ministra Edukacji i Nauki kategorie naukowe: 

 • ekonomia i finanse – kategoria A,  
 • pedagogika – kategoria A,  
 • nauki o zarządzaniu i jakości – kategoria A,  
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – kategoria A,  
 • językoznawstwo - kategoria A,  
 • nauki o kulturze fizycznej – kategoria B+,  
 • psychologia - kategoria B+,
 • nauki o bezpieczeństwie – kategoria B+.


Tak dobre wyniki ewaluacji są efektem wielkiego zaangażowania i pasji niemal 200 pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, pracujących na rzecz rozwoju i profesjonalizacji w zakresie badań i nauki w naszych uczelniach. W ewaluowanym okresie pracownicy naukowi brali udział m.in. w projektach i badaniach, które miały wpływ na otoczenie społeczne i gospodarcze, poprzez współpracę z wieloma znaczącymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. 
Oceny efektów pracy naukowej uczelni dokonała Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), a dotyczyła ona lat 2017-2021. Dyscypliny naukowe oceniane są pod kątem poziomu naukowego, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. 
 

Polityka naukowa Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu jest kreowana organizacyjnie przez organ kolegialny (Senat) oraz władze dziekańsko-rektorskie. Imiennie znajduje się ona w gestii Rektora, prof. zw. dr hab. Marka Jacka Stankiewicza. W ramach struktury senackiej funkcjonuje wyodrębniona Komisja Senacka ds. Badań Naukowych.

Instytut Rozwoju Badań Naukowych

W celu bieżącej koordynacji działalności naukowo-badawczej uczelni powołano Instytut Rozwoju Badań Naukowych. IRBN stanowi ogólnouczelnianą komórkę organizacyjną, do zadań której należy:

 • inicjowanie działań służących rozwojowi działalności naukowej i naukowo-badawczej uczelni i jej pracowników,
 • organizacja konferencji i seminariów naukowych, aktywizacja, koordynowanie, inicjowanie i wspieranie studenckiej działalności naukowej
 • koordynacja uczestnictwa pracowników naukowo,-dydaktycznych w konferencjach zewnętrznych
 • gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie informacji nt. konferencji naukowych,
Studia podyplomowe dla nauczycieli
 • inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie zespołowych badań naukowych,
 • koordynacja działalności publikacyjnej uczelni,
 • wydawanie opinii i ekspertyz naukowych oraz prowadzenie badań rynkowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Aktualnie głównym celem działalności uczelni dotyczącym obszaru badań naukowych jest zwiększenie liczby indywidualnych i zespołowych aplikacji pracowników naukowych Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu w konkursach na projekty badawcze oraz w konkursach na stypendia.

Współpraca międzynarodowa

Współpracę międzynarodową wspiera Dział Współpracy z Zagranicą, który zajmuje się kontaktami i wymianą międzynarodową pracowników i studentów. Do jego podstawowych zadań należy:

 • planowanie i organizacja wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów,
 • obsługa ofert nadesłanych do uczelni związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów,
 • organizacja działań związanych z pobytem pracowników zagranicznych placówek naukowych na terenie uczelni,
 • inspirowanie współpracy z innymi jednostkami w kraju i za granicą.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym zadania z zakresu działalności naukowo-badawczej  są również w kompetencjach szeregu innych jednostek organizacyjnych, funkcjonujących  na Wydziale m.in.: Działu Współpracy Zagranicznej, Biura Projektów, Biblioteki.