Jerzy Wysocki

Wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych obecnie jest przewodniczącym komisji rewizyjnej OSKZP. W ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców uzyskał certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych. Dysponuje praktyczną wiedzą z zakresu prawa zamówień publicznych, którym zajmuje się nieprzerwanie od początku wprowadzenia zasad w 1995 r.  Zasady zamówień publicznych wykorzystywał z sukcesem wdrażając wiele programów z udziałem środków UE, wcześniej przedakcesyjnych (PHARE, SAPARD, ISPA)  a obecnie z programów strukturalnych i spójności, a także w ramach programów EFS, programów w ramach SPO RZL czy PAOW. Dysponuje praktyczną wiedzą z zakresu warunków kontraktowych FIDIC. W/w wiedza była pozytywnie weryfikowana w trakcie prowadzenia wykładów i praktycznych zajęć łączących Prawo zamówień publicznych i w/w programy. Posiada doświadczenie po stronie nie tylko zamawiającego ale i wykonawcy. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach przed Krajowa Izbą Odwoławcza. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Ten wykładowca prowadzi zajęcia na kierunkach:

Studia II stopnia z podyplomowymi:

Studia podyplomowe: