Dopłaty

Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do studiów i szkoleń ze źródeł zewnętrznych? Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn.: “Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA”, w ramach którego uczestnikom projektu oferowane jest m.in. wsparcie w formie dofinansowania studiów podyplomowych do wysokości 7000 zł.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn  dotyczących zakładu pracy (tj. ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych i innych leżących po stronie pracodawcy).

 • możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7000 zł.
 • studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
 • wymagany wkład własny - w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.

Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z. o. o.

WSB Wrocław, kobieta i mężczyzna przy mapie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Mogą z niego skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą inwestować w zwiększanie kompetencji własnych lub osób pracujących w firmie. Do zdobycia jest od 80 do 100% dofinansowania do szkoleń i kursów. 


Możemy pomóc Ci w uzyskaniu dofinansowania, a co za tym idzie:

 • zbadamy potrzeby szkoleniowe pracowników firmy
 • dobierzemy odpowiednie szkolenia podnoszącego wskazane kompetencje
 • po akceptacji wniosku i uzyskaniu dofinansowania zorganizujemy szkolenie
 • przygotujemy dokumenty poświadczające realizację szkolenia potrzebne do rozliczenia przyznanych środków.
W ramach KFS możesz rozliczyć:
 • kursy i szkolenia
 • studia podyplomowe 
 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych
 • studia podyplomowe
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne
 • każde szkolenie zgodnie z ustalonymi priorytetami, o ile pracodawca uzna je za potrzebne. Szkolenie nie musi być tematycznie związane z głównym obszarem działalności firmy. 

Wniosek o dofinansowanie składasz do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności.