Od 2010 roku Biuro Karier organizuje dla studentów projekt Szkoła Liderów, który ma na celu rozwijanie ich umiejętności przedsiębiorczych i liderskich. Tematy, które realizowane są rokrocznie w ramach Szkoły Liderów wprost nawiązują do kształcenia kompetencji wymienionych w raporcie OECD m.in.: budowania przedsiębiorczości i zdolności do podejmowania inicjatywy, proaktywności, zarządzania ludźmi i zespołami.


- W maju 2023 r. rozpoczęła się kolejna edycja „Szkoły Liderów”, programu rozwojowego, który tworzymy od lat, aby dawać szanse, przestrzeń i profesjonalne wsparcie do rozwoju tym studentom, którzy posiadają predyspozycje do bycia liderem. Podczas tej edycji zależało nam na zaangażowaniu studentów także w realizację konkretnych projektów na rzecz społeczności akademickiej. Udało się i powstały dwa projekty - mówi Agnieszka Pijaczyńska, dyrektor Biura Karier.

 

Podczas tegorocznej edycji programu 14 studentów wyłonionych w dwuetapowej rekrutacji wzięło udział w wyjeździe szkoleniowym pod okiem trenerki Joanny Gawinek ze Strefy Energii. Wyjazd odbył się w dniach 23-25 maja 2023 r. w malowniczym Folwarku Leszczynówka w okolicach Srebrnej Góry.


Majowy wyjazd był pierwszym etapem Szkoły Liderów. W drugim etapie trwającym od października 2023 r. do lutego 2024 r. studenci rozwijali swoje kompetencje związane ze współpracą w zespole i pracą projektową oraz realizowali własne pomysły pod okiem Katarzyny Likus – koordynatora projektu, starszego specjalisty ds. rozwoju kariery Biura Karier.  


Studenci uczestniczyli również w warsztacie stacjonarnym i spotkaniach online podczas których tworzyli i planowali projekty na rzecz budowania społeczności studentów Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Efekty swoich prac zespołowych zaprezentowali na uroczystym zakończeniu Szkoły Liderów w lutym 2024 r.


 - Szkoła Liderów to program rozwojowy o jasno określonym celu - kształtowania kompetencji liderskich. W trakcie I etapu programu 14 ambitnych studentów przez 3 intensywne dni szkoleniowe rozwijało w sobie postawę autentycznego, kompetentnego lidera, zgłębiając wiedzę z tematu samoświadomości, komunikacji, efektywności osobistej, motywowania, stylów przywódczych, zarządzania pracą zespołową, projektami i celami. Nie zabrakło też czasu na budowanie więzi i aktywnego odpoczynku na łonie natury. Spływ pontonowy w Bardzie pokonali trasą 15 km przy pięknej słonecznej pogodzie. Wyjazd szkoleniowy sprzyjał integracji, został zakończony zawiązaniem się zespołów projektowych i określeniem pomysłów na wspólne przedsięwzięcia dla społeczności studenckiej. Zespoły projektowe rozpoczęły prace w październiku 2023 r. - wspomina Katarzyna Likus, koordynatorka tegorocznej edycji Szkoły Liderów.

 

W czym uczestniczyli nasi studenci


Majowy wyjazd był I etapem udziału w Szkole Liderów. W jego programie znalazły się moduły m.in.:

 1.  Lider, za którym podążają ludzie. Kształtowanie postawy dobrego lidera, w tym autentyczność, samoświadomość mocnych stron, umiejętność budowania dobrych relacji w oparciu o autorytet, autoprezentacja.
 2. Skuteczna komunikacja. Rozwijanie liderskiej umiejętności budowania komunikacji i porozumienia z zespołem. Ćwiczenie aktywnego słuchania oraz udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 3. Elastyczność i przedsiębiorczość liderska. Style przywództwa, wpływ społeczny, proaktywność i sprawczość.
 4. Zarządzanie zespołem. Wiedza i praktyka z zakresu budowania efektywnego zespołu oraz specyfiki współpracy zespołowej, w tym rozpoznawanie potencjału członków zespołu, delegowanie zadań, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywne podejście do problemów.
 5. Efektywność osobista. Organizacja pracy własnej i zarządzanie sobą w czasie.
 6. Motywowanie. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz jej znaczenie w kontekście zarządzania zespołem. Odkrywanie potrzeb i motywacji członków zespołu.
 7. Zarządzanie celami. Rozwijanie umiejętności strategicznego myślenia. Wyznaczanie celów oraz ich skuteczna realizacja.
 8. Zarządzanie projektami. Definicja i etapy pracy projektowej. Metody i narzędzia pracy projektowej. Rozwijanie umiejętności

 

Na temat programu i aktywności studentów wypowiada się trenerka, Joanna Gawinek ze „Strefy Energii”.

 


- W projekcie moim celem było stworzenie i przeprowadzenie programu szkolenia wyjazdowego tak, aby  po jego zakończeniu uczestnicy posiadali nie tylko wiedzę na temat nowoczesnego leadershipu, ale potrafili skutecznie tę wiedzę wykorzystać w codziennej pracy. Dlatego moduły szkolenia miały formę interaktywnych warsztatów. Wymagały one od studentów 100% zaangażowania, tj. burzliwych dyskusji, podejmowania decyzji oraz kreatywności. Nade wszystko zaś gotowości do pracy własnej, co było najtrudniejszą częścią szkolenia. Wymagało to odwagi do zmiany perspektywy i swoich ograniczających przekonań. Program dawał pole do ćwiczenia nowych form komunikowania się, poszerzania elastyczności poznawczej i rozumienia drugiego człowieka. Między innymi te umiejętności psychospołeczne wyróżniają prawdziwych liderów i dają im przewagę w technologicznym świecie. Uczestnicy tej edycji udowodnili swoją proaktywną postawą i efektem pracy, że  “Lider to stan umysłu, a nie nazwa stanowiska” (R. Brett) – wspomina Joanna Gawinek, trenerka 3- dniowego wyjazdu szkoleniowego.
 

Joanna Gawinek trenerka wyjazdu szkoleniowego i Katarzyna Likus koordynatorka Szkoły Liderów.

 

W ramach II etapu udziału w Szkole Liderów studenci w dwóch sześcioosobowych zespołach projektowych tworzyli i opracowywali projekty mające na celu budowanie społeczności akademickiej.


Studenci wstępne pomysły projektów analizowali podczas warsztatu stacjonarnego w murach uczelni. Ponadto pogłębili wiedzę na temat zasobów swoich zespołów. Skorzystali z konsultacji z pracownikami uczelni, aby móc dookreślić wizje i cele swoich projektów w oparciu o realne możliwości i potrzeby na uczelni.


Następnie studenci rozwijali umiejętności współpracy w zespole i pracy projektowej w warunkach online z wykorzystaniem Mf Teams. Podczas systematycznych spotkań opracowywali wizję, misję i cel projektów, grupę odbiorców, harmonogram, promocję, korzyści dla uczestników oraz perspektywy rozwoju, korzystali przy tym z mentoringu koordynatora projektu. Dzięki pracy studentów powstały:

 • Koło Naukowe Liderów Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu,
 • projekt: "Guide Connect - Przewodnik Merito - napisz z nami swój rozdział".
   

- Warsztat stacjonarny był okazją do przepracowania pomysłu na koncepcję projektową. Podczas jego realizacji wykorzystana metoda Walta Disneya pozwoliła studentom na poddanie pomysłów pogłębionej kreacji i nieograniczonej wyobraźni, oszacowania realnych możliwości, ocenienia ryzyka. Konsultacje z pracownikami uczelni dały wstępne opinie i cenne wskazówki. Ponadto uczestnicy pogłębiali samoświadomość na temat wyróżniających ich mocnych stron. Staram się przekazywać młodym ludziom wiedzę o tym jak wielką wartością jest współpraca w różnorodnych poznawczo zespołach. To, że się różnimy pomiędzy sobą może być wartością dodaną i pozytywnie wpływającą na skuteczność i sukces wspólnej pracy przez efekt synergii. Dalsza praca projektowa w formie online była dla nich wyzwaniem organizacyjnym i nauką tego, że dobry lider to także ten, który potrafi zarówno porozumiewać się z innymi jak i koordynować pracę zespołu z uważnością na efektywność działania. Uczestnicy wykazali się wytrwałością, proaktywna postawą, zaangażowaniem dzięki czemu osiągnęli założone cele – dzieli się Katarzyna Likus, koordynator programu.

 

Podsumowanie Szkoły Liderów


Uroczyste podsumowanie Szkoły Liderów, podczas której studenci zaprezentowali efekty swojej pracy, dzieląc się również korzyściami, jakie wynieśli z udziału w programie, odbyło się 28 lutego 2024 r. Spotkanie rozpoczęła Anna Talaga – dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Biznesem. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy uczelni, zespół Biura Karier wraz z dyrektor Agnieszką Pijaczyńską, dr Anna Orzeł – prodziekan ds. organizacyjnych i rozwoju, Katarzyna Boćkowska – p.o. kierownik zespołu ds. Marketingu i PR.

 

Studenci w dwóch 6 -osobowych zespołach omówili swoje projekty przedstawiając prezentacje multimedialne. Wspominali wyjazd szkoleniowy jako bardzo znaczące doświadczenie rozwojowe, które wpłynęło na ich rozwój. Prezentacje były inspirujące, pokazujące jaką drogę przeszli od pomysłu do realnego wdrażania przedsięwzięć. Studenci opowiadali również o tym, jaką dostrzegli wartość z udziału w projekcie, jakie umiejętności rozwinęli, co stanowiło dla nich odkrycie a co wyzwania.
 


Poznaj uczestników Szkoły Liderów w roku akademickim 2023/2024!
 

Przechodzę do prezentacji

 


Kolejna edycja Szkoły Liderów planowana jest na maj 2024 r. będzie kontynuowana w podobnej formie.

 

Więcej informacji i kontakt
•    Chcesz dowiedzieć się więcej o Szkole Liderów? Sprawdź strony tegorocznej edycji.
•    Zastanawiasz się nad karierą, szukasz pracy, potrzebujesz konsultacji? Koniecznie skontaktuj się z Biurem Karier.

Czytaj więcej