Dopiero rozpoczynasz przygodę ze studiami? Dziekanat myli Ci się z sekretariatem, a lekcje z ćwiczeniami? Zapoznaj się ze słowniczkiem, w którym wyjaśniamy najważniejsze pojęcia tradycyjnie stosowane w szkołach wyższych, takie jak: kolokwium, zaliczenie, sesja czy "dziekanka".

schody

A jak absolutorium, E jak Extranet...

Absolutorium – uzyskanie zaliczeń i ocen z całego programu studiów, po uzyskaniu absolutorium możesz podchodzić do obrony pracy dyplomowej.  


Akredytacja - potwierdzenie jakości kształcenia nadawane kierunkom studiów w poszczególnych uczelniach, dokonywane przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PAK, powołana przez MNiSW).

 

Certyfikat językowy- jest to dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka obcego w wymaganym przepisami zakresie. Dokument przydatny podczas poszukiwania pracy.

 

Czesne - jest to opłata za studia w szkole wyższej.

 

Ćwiczenia - podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach. Ich celem jest pogłębienie zagadnień przekazywanych w czasie wykładów. Ćwiczenia odbywają się zazwyczaj w małych grupach i trwają półtorej godziny (bywają tez ćwiczenia 45 minutowe). Odmianą i uzupełnieniem ćwiczeń są laboratoria komputerowe.

 

Doktor - tytuł pracownika naukowego nadawany po obronie pracy doktoranckiej. Studia doktoranckie można rozpocząć pod warunkiem posiadania tytułu magistra.

 

Doktor habilitowany - to tytuł samodzielnego pracownika naukowego, otrzymywany po napisaniu pracy habilitacyjnej (wydanej jako publikacja książkowa) i po jej obronie w tzw. kolokwium habilitacyjnym.

 

Dyplom - dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych. Warunkiem jest uzyskanie wszystkich wpisów i obrona pracy magisterskiej / licencjackiej / inżynierskiej dyplomowej.

 

Dziekan - najważniejsza osoba na wydziale. Sprawuje władzę nad wydziałem uczelni, kieruje z pomocą prodziekanów sprawami uczelni w ramach wydziału. Jest przewodniczącym rady wydziału.

 

Dziekanat - takie uczelniane biuro obsługi klienta, z którym każdy student utrzymuje częsty kontakt w wielu sprawach związanych z tokiem studiów, np. w celu składania różnych dokumentów, zaświadczeń, wniosków itp.

 

Dzień rektorski/ godziny rektorskie – dzień lub godziny wolne od zajęć, ustanowione przez Rektora, praktykowany zazwyczaj w okresie przed i po świętach.

 

Efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się.

 

Egzamin poprawkowy („poprawka”) - dodatkowa szansa zdania egzaminu, gdy na sesji właściwej nie mamy szczęścia. Studentowi przysługuje co najmniej jedna poprawka, lecz liczba ta może zostać zwiększona (zależy to od dobrej woli wykładowcy danego przedmiotu).

 

E-learning- inaczej nauczanie przez internet.

 

ECTS - Europejski System Transferu. Punkty ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu.

 

Extranet – nasz wewnętrzny serwis internetowy, który stworzyliśmy po to, aby Twój kontakt z uczelnią, był maksymalnie szybki i bezproblemowy.

Laptop

Już teraz sprawdź w praktyce system Extranet

I jak indeks, K jak kolos...

Immatrykulacja - przyjęcie w poczet studentów szkoły wyższej. Ma uroczysty charakter, jest połączona z inauguracją roku akademickiego. Rektor wręcza indeksy studentom, ci składają ślubowanie.

 

Inauguracja roku akademickiego – Uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Ceremonię prowadzi JM Rektor. Uczestniczą w niej władze Uczelni i Wydziałów, pracownicy Uczelni, studenci oraz zaproszeni goście: przedstawiciele świata nauki, polityki, kultury a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych Uczelni.

 

Indeks - "dzienniczek ucznia" dla studenta, obecnie praktycznie tylko w formie elektronicznej, służący do wpisywania zaliczeń z przedmiotów i ocen uzyskanych z egzaminów.

 

Indywidualny tok studiów - skrojona na miarę konkretnego słuchacza formuła studiowania: rozszerzenie zakresu wiedzy w ramach kierunku lub specjalności, zmiana profilu kształcenia, łączenie dwóch lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków, itp.

 

Inżynier - tytuł zawodowy nadawany absolwentom wyższych zawodowych studiów technicznych pierwszego stopnia.

 

Juwenalia - kilkudniowa impreza kulturalno-sportowa braci studenckiej, obchodzona hucznie zwykle w maju.

 

Kanclerz - kieruje administracją i gospodarką uczelni w zakresie określonym przez statut oraz rektora.

 

Karta obiegowa („obiegówka”) - dokument wydawany przed otrzymaniem dyplomu. Student zaopatrzony w kartę musi zebrać podpisy pracowników i pieczątki ośrodków (np. biblioteki, kwestury), z których usług korzystał. Potwierdza tym samym, że nie ma wobec nich zobowiązań (np. nie przetrzymuje wypożyczonych książek).

 

Konsultacje - godziny dyżurów wykładowców, podczas których można się zgłosić z pytaniami, wątpliwościami, niejasnościami.

 

Kolokwium („kolos”, „koło”) - forma sprawdzenia wiedzy przyswojonej na wykładach i ćwiczeniach. W odróżnieniu od egzaminów odbywają się one kilka razy w semestrze i obejmują węższy zakres materiału. Zazwyczaj mają formę pisemną.

 

Koło naukowe - organizacja studencka zrzeszająca się w celu propagowania, pogłębiania wiedzy w jakimś zakresie np. koło prawa w biznesie. Jej celem jest działalność naukowa oraz samokształcenie członków.

 

Konwersatoria - forma zajęć polegająca na prowadzeniu ze studentami rozmów i dyskusji na wybrany temat.

Książki

Dołącz do kół naukowych i organizacji lub załóż własne

L jak lektorat, P jak praktyki...

Licencjat - tytuł zawodowy nadawany absolwentom wyższych zawodowych studiów pierwszego stopnia. Tytuł ten uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących na studiach przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy licencjackiej.

 

Legitymacja studencka - dokument potwierdzający, iż jesteś studentem uczelni. Legitymując się nią można liczyć na zniżki. Obecnie najczęściej ma formę karty czipowej.

 

Lektorat - obowiązkowe zajęcia z języków obcych.

 

Magister - tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów II–ego stopnia. Tytuł ten uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących na studiach przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy magisterskiej.

 

Magister inżynier - tytuł zawodowy nadawany absolwentom wyższych studiów technicznych jednolitych magisterskich (5-letnich).

 

Manager kierunku - osoba opiekująca się rokiem studiów, udziela informacji związanych z organizacją i tokiem studiów, wspiera proces aklimatyzacji w Uczelni, zachęca i angażuje studentów do aktywnego udziału w życiu Uczelni.

 

Obrona - polega na zaprezentowaniu komisji własnej pracy dyplomowej (magisterskiej / inżynierskiej / licencjackiej). W składzie komisji jest promotor, recenzent, czasem jeszcze jeden pracownik naukowy. Mają oni prawo zadawać pytania, na które student powinien udzielić odpowiedzi (czyli potocznie mówiąc – obronić się).

 

Otrzęsiny - przyjęcie studentów pierwszego roku do grona studenckiego uczelni. Jest to zabawa, którą urządzają studenci starszych lat, połączona z żartobliwymi konkursami.

 

Urlop dziekański („dziekanka”) - przerwa w studiach na okres nie dłuższy niż rok akademicki. Student może uzyskać roczny urlop od zajęć w przypadku: długotrwałej choroby, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji lekarskiej, urodzenia dziecka i opieki nad nim, ważnych okoliczności losowych, skierowania na studia lub praktyki zagraniczne. Student może otrzymać urlop jeden raz w czasie studiów, chyba że przyczyną ubiegania się o urlop jest długotrwała choroba bądź macierzyństwo. W tych przypadkach dziekan może udzielić wpisu warunkowego na następny semestr. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenckie.

 

Prodziekan - zastępca dziekana, z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału, np. prodziekan ds. studenckich.

 

Program VIS – Very Important Student – jest to program dla kandydatów na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się świadectwem ukończenia szkoły średniej z wyróżnieniem. Do Programu VIS mogą również dołączyć studenci WSB, których wyniki w nauce są wyróżniające. Jeśli w pierwszym semestrze uzyskasz wysoką średnią ocen, w następnym semestrze masz szansę studiować za darmo (wysokość wymaganej średniej jest ustalana w każdym roku akademickim przez Rektora). O szczegóły programu pytaj w Biurze Rekrutacji. 

 

Praktyki studenckie - odbycie praktyk studenckich to niezbędny element zaliczenia studiów, ich zadaniem jest m.in. poznanie środowiska pracy, nauka umiejętności zawodowych oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach.

 

Biuro Karier i Praktyk– z pracownikami biura kontaktujesz się w celu zaliczenia praktyk studenckich. Od nich uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Twoich praktyk: gdzie mogą się odbyć?, od kiedy musisz je zacząć?, ile godzin praktyk musisz zaliczyć? Pomogą Ci również w znalezieniu odpowiedniego miejsca na praktyki. Zajrzyj też tam, jeśli szukasz stażu lub pracy, chcesz zapytać o konsultacje z doradcą zawodowym lub szukasz pomocy w przygotowaniu CV czy do rozmowy rekrutacyjnej.

Poszukujesz praktyk, stażu lub pracy?

R jak rektor, S jak sesja...

Profesor - to tytuł nadawany przez uczelnię samodzielnemu pracownikowi naukowemu za osiągnięcia naukowe. Najwyżej w hierarchii stoi profesor zwyczajny, który to tytuł otrzymuje się z rąk Prezydenta RP.

 

Promotor – opiekun pracy dyplomowej. Student korzysta z jego wiedzy i doświadczenia podczas pisania własnej pracy dyplomowej.

 

Proseminarium - wprowadzenie do seminarium pracy dyplomowej, student zapoznawany jest z ogólnymi zasadami pisania prac dyplomowych.

 

Rada wydziału - jest to kolegialny organ podejmujący decyzję w najważniejszych sprawach dotyczących działalności wydziału.

 

Rekrutacja - nabór kandydatów do szkół. Może on odbywać się poprzez postępowanie kwalifikacyjne (egzaminy lub konkurs świadectw), bądź po złożeniu podania i wniesieniu opłat. Termin rekrutacji ustalany jest przez daną szkołę.

 

Rektor - sprawuje władzę nad uczelnią, kieruje działalnością naukową, dydaktyczną, organizacyjną, kulturalną, sportową i gospodarczą uczelni. Jest przewodniczącym senatu. Rektorem uczelni może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniona w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Rektora zwyczajowo tytułuje się Jego/Jej Magnificencja (skrót: JM). W stroju reprezentacyjnym występuje w czerwonym lub purpurowym płaszczu (todze) z gronostajowego lub sobolowego futra (lub jego namiastce), często z berłem oraz ozdobnym łańcuchem z symbolami kierowanej uczelni.

 

Seminarium - zajęcia dydaktyczne odbywające się na ostatnich latach studiów, które mają przygotować studentów do napisania i obrony pracy magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej.

 

Senat - kolegialny organ uczelni działający w oparciu o przepisy prawa i statutu danej uczelni. Szkoły wyższe w ramach swojej autonomii określają samodzielnie skład senatu, tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy tego organu.

 

Sesja - czas pod koniec semestru przeznaczony na odbycie egzaminów. Zajęcia w tym okresie się nie odbywają.

Mózg

Sesja się zbliża? Bądź w kontakcie z innymi studentami.

S jak stypendium, Z jak zaliczenie.

Skreślenie z listy studentów - następuje z różnych przyczyn określonych "Regulaminem studiów". Osoba skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów. Decyzję o wznowieniu podejmuje prodziekan ds. studenckich.

 

Specjalność studiów - kierunki niektórych studiów są podzielone na specjalności, i tak np. kierunek zarządzanie i marketing może mieć specjalności: marketing, zarządzanie firmą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w administracji publicznej. Specjalizacja wybierana jest na początku studiów lub po I albo II roku w zależności od ustaleń danej uczelni i kierunku.

 

Starosta - student reprezentujący interesy studentów z jednego rocznika na każdym kierunku studiów, wybierany co roku przez studentów, jego zadaniem jest bezpośredni kontakt z Dziekanem, wykładowcami, ustalanie terminów zaliczeń i egzaminów itp. Starosta roku odpowiada za przekazywanie informacji od Prodziekana, Opiekuna roku, z Dziekanatu, Samorządu Studenckiego.

 

Studia stacjonarne („dzienne”) -  to studia, na których zajęcia odbywają się w trakcie tygodnia, możliwość realizacji zajęć od poniedziałku do piątku

 

Studia niestacjonarne („zaoczne”) -  to studia gdzie zajęcia odbywają się wyłączenie w weekendy (sobota, niedziela), częstotliwość zajazdów określa harmonogram zajęć

 

Studia online – studia, które odbywają się za pomocą platform e-learningowych lub streamingowych bez konieczności fizycznej obecności na uczelni.

 

Studia licencjackie - studia wyższe, z reguły trzyletnie, dające tytuł zawodowy licencjata. Można po nich kontynuować naukę na studiach magisterskich drugiego stopnia. Studia licencjackie mogą być stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne).

 

Studia inżynierskie - studia wyższe, z reguły trwające 3,5 roku lub 4 lata, dające tytuł zawodowy inżyniera. Można po nich kontynuować naukę na studiach magisterskich drugiego stopnia. Studia inżynierskie mogą być stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne).

 

Studia magisterskie - studia wyższe na uniwersytecie, politechnice, akademii medycznej, akademii rolniczej, wyższej szkole artystycznej i innych szkołach, kończące się tytułem zawodowym magistra lub magistra inżyniera.

Studia magisterskie drugiego stopnia - studia dla osób, które uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera w tej samej bądź innej uczelni. Kandydaci przyjmowani są na te studia z reguły bez egzaminu.

 

Studia magisterskie z podyplomowymi -  są to studia, które możesz rozpocząć jeśli posiadasz tytuł licencjata. Wtedy w tym samym czasie możesz rozpocząć zarówno studia magisterskie (czyli studia II stopnia) oraz studia podyplomowe.

 

Studia dofinansowane – studia, dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach projektu "Innowacyjne kształcenie zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego", prowadzonego przez Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie. Dzięki temu projektowi płacisz niższe czesne, zapytaj w dziale rekrutacji czy Twój kierunek ma możliwość dofinansowania.

 

Stypendia – forma pomocy finansowej dla studenta od uczelni, aby je uzyskać należy spełnić warunki, które są dokładnie opisane w extranecie w zakładce stypendia i wnioski. O stypendium możesz się starać po ukończeniu pierwszego roku akademickiego. Uczelnia przyznaje następujące rodzaje stypendiów:

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za:
  • wyróżniające wyniki w nauce - jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen (poziom średniej ustalany każdego roku przez Rektora), możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • osiągnięcia naukowe
  • osiągnięcia artystyczne
  • osiągnięcia sportowe- we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym na podstawie osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku akademickim. Lub za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie barw akademickich w ruchu sportowym.
 • Stypendium dla studentów w trudnej sytuacji materialnej (socjalne)- jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, przysługiwać Ci będzie stypendium socjalne MNiSW. Ponadto, jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i masz utrudniony codzienny dojazd do szkoły, możesz ubiegać się o zwiększenie stypendium z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie. Jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, możesz również ubiegać się o wypłacenie jednorazowej zapomogi.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych - osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o to stypendium.

Wykład - rodzaj zajęć dydaktycznych dla większej liczby słuchaczy (najczęściej dla całego roku) w formie monologu wykładowcy. Odmianą wykładu (najczęściej spotykaną na ostatnich latach studiów) jest wykład monograficzny, poświęcony wąskiemu zakresowi wiedzy, bądź jakiemuś zagadnieniu.

 

Zaliczenie - wpis do indeksu stanowiący potwierdzenie uczestnictwa i pozytywnego zdania wszystkich kolokwiów w danym semestrze. Posiadanie wszystkich zaliczeń, a co za tym idzie wpisów w indeksie, stanowi warunek dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

 

Zjazd - forma organizacji studiów niestacjonarnych. Weekend, w który masz zajęcia na uczelni.

Palec

Potrzebujesz wiedzieć więcej?