Co zyskujesz studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie WSB Merito?

forma i sposób

Rekrutacja na ten kierunek została zakończona, jednak zachęcamy Cię do zapisu na kierunek pedagogika na studiach I stopnia.

 

Jeśli jednak interesują Cię tylko studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zachęcamy do wypełnienia formularza listy rezerwowej

Gdy zapisy zostaną ponownie uruchomione, powiadomimy Cię o tym!

 

Formularz kontaktowy

 

 

Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z dwóch form: niestacjonarnej lub stacjonarnej. 

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się zdalnie lub w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy. Podczas trzech ostatnich semestrów realizujesz seminaria dyplomowe, których formę i termin realizacji promotor ustali po pierwszym spotkaniu z grupą.  
W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się zdalnie lub w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

 

Studia na tym kierunku realizujesz w sposób hybrydowy:

 • zdalnie (uczestnicząc w zajęciach online na platformie MS Teams oraz przyswajając wiedzę samodzielnie, przy pomocy materiałów zamieszczonych na platformie Moodle),
 • lub w salach wykładowych. 

W czasie jednego dnia odbywają się tylko zajęcia online albo tylko zajęcia na uczelni.

Opis kierunku
 • Zyskujesz możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach i kursach oraz spotkaniach z ekspertami, dzięki którym nabędziesz praktycznych umiejętności
 • Będziesz brał udział w zajęciach wykładowych, warsztatowych i wizytach studyjnych.
 • Wiedzę z metodyki kształcenia w grupach zróżnicowanych, w praktycznym ujęciu dostosowanym do potrzeb nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
 • Tok studiów nastawiony głównie na zdobycie praktycznych umiejętności uzupełniony o wizyty studyjne, praktyki oraz staże w instytucjach* pod nadzorem Kuratora Oświaty (*publicznych i niepublicznych)
 • Program przygotowany odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i rynku pracy oraz nowych standardów kształcenia nauczycieli.
 • Aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii, ze szczególnym naciskiem na psychologię rozwojową.

W czasie studiów nauczysz się m.in:

 • stosować różnorodne metody i formy pracy sprzyjające optymalnemu rozwojowi dzieci,
 • wspomagać rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • współpracować z innymi osobami odpowiedzialnymi za rozwój psychofizyczny dzieci,
 • współpracować z rodzicami (prawnymi opiekunami) podopiecznych,
 • organizować zabawy i zajęcia stymulujące aktywność poznawczą dzieci lub uczniów,
 • stosować przepisy prawa w codziennej praktyce,
 • wykorzystywać technologie informacyjne w codziennej pracy nauczyciela.

Po studiach możesz pracować jako:

 

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych w klasach I–III,
 • nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej w szkołach podstawowych.

 

Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nie musisz podejmować dodatkowych studiów podyplomowych lub kursów z zakresu przygotowania pedagogicznego.


Nasz kierunek powstał w oparciu o wymagania MEN:

 

1. "Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć:

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia,
 • pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin."
Licencjat

2. "§ 19. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, posiada osoba, która ukończyła:

 •  studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne."

3.  "Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych posiada również osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku (specjalności) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne."

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 16 października
czesne już od
375 zł
308 zł
miesięcznie

Zapisując się do 16 października, zyskujesz: 

 

 • 800 zł dzięki  zniżce w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów.

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej. 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 308 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej.  Twoja zniżka w czesnym wyniesie  900 zł  i będzie rozliczana na pierwszym roku studiów.

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej. 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

planowania, organizowania i realizacji działań edukacyjnych
wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
metod diagnozowania i organizowania pracy z grupami dzieci w różnym wieku
indywidualizowania działań edukacyjnych z dostosowaniem metody i treści do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka/ucznia

Program studiów

Moduły kształcenia ogólnego:

1. Filozofia z etyką

2. Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

3. Antropologia kulturowa

4. Podstawy socjologii

5. Podstawy pedagogiki

6. Socjologia edukacji

7. Umiejętności akademickie

8. Wprowadzenie do psychologii

9. Psychologia rozwoju w cyklu życia

10. Psychologia osobowości i różnic indywidualnych

11. Psychologia procesów poznawczych

12. Psychologia emocji i motywacji

13. Psychologia wychowania

 

Moduły kształcenia specjalnościowego:

1. Komunikacja interpersonalna

2. Kultura języka

3. Emisja głosu

4. Pedagogika ogólna

5. Pedagogika społeczna

6. Współczesne koncepcje edukacyjne

7. Historyczne konteksty edukacji

8. Podstawy andragogiki

9. Pedeutologia

10. Pedagogika porównawcza

11. Doktryny pedagogiczne

12. Pedagogika przedszkolna

13. Metodyka edukacji przedszkolnej

14. Pedagogika wczesnoszkolna

15. Metodyka edukacji wczesnoszkolnej

16. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania dzieci języka obcego

17. Teoretyczne podstawy pomagania

18. Pierwsza pomoc przedmedyczna 1

19. Pierwsza pomoc przedmedyczna 2

20. Kulturowe konteksty edukacji

21. Tutoring jako metoda wspierania rozwoju ucznia

22. Pedagogika rodziny

23. Diagnoza środowiska rodzinnego

24. Poradnictwo i praca ze środowiskiem rodzinnym

25. Teorie edukacji integracyjnej i włączającej

26. Metodyka pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

27. Metodyka zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych

28. Opieka i wychowanie dziecka w wieku poniemowlęcym

29. Podstawy dydaktyki ogólnej i nauczania zintegrowanego

30. Pedagogika specjalna

31. Specjalne potrzeby edukacyjne

32. Konstruowanie IPET

33. Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych

34. Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych w edukacji integracyjnej i włączającej

35. Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym

36. Organizacja pracy instytucji edukacyjnych

37. Prawo oświatowe i prawa dziecka

38. Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych

39. Diagnoza dojrzałości szkolnej

40. Podstawy kształcenia języka polskiego

41. Metodyka edukacji polonistycznej

42. Podstawy kształcenia języka angielskiego

43. Gramatyka języka angielskiego

44. Metodyka nauczania języka angielskiego 1

45. Metodyka nauczania języka angielskiego 2

46. Warsztaty metodyczne nauczania języka angielskiego

47. Podstawy edukacji matematycznej

48. Metodyka edukacji matematycznej

49. Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej

50. Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej

51. Podstawy edukacji muzycznej

52. Metodyka edukacji muzycznej

53. Podstawy edukacji technicznej

54. Metodyka edukacji technicznej

55. Podstawy edukacji plastycznej

56. Metodyka edukacji plastycznej

57. Podstawy edukacji informatycznej

58. Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się TIK

59. Podstawy wychowania fizycznego

60. Metodyka wychowania fizycznego

61. Podstawy edukacji zdrowotnej

62. Metodyka edukacji zdrowotnej

 

Moduły przygotowania pracy dyplomowej:

1. Seminarium magisterskie 1

2. Seminarium magisterskie 2

3. Seminarium magisterskie 3

4. Metodologia badań naukowych

5. Metody i techniki badań pedagogicznych

 

Moduły kształcenia językowego:

1. Trening kompetencji językowych (j. angielski) 1

2. Trening kompetencji językowych (j. angielski) 2

3. Trening kompetencji językowych (j. angielski) 3

 

Moduły kształcenia związanego z praktykami:

1. Praktyka ogólnopedagogiczna

2. Praktyka wychowawczo-dydaktyczna 1

3. Praktyka wychowawczo-dydaktyczna 2

4. Praktyka wychowawczo-dydaktyczna 3

5. Praktyka ciągła

 

Moduły do wyboru I:

1. Współczesne konteksty dzieciństwa

2. Pedagogika zabawy

3. Prawidłowości i problemy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży

4. Edukacja antydyskryminacyjna

5. Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania w przedszkolu i szkole

6. Warsztaty całożyciowego uczenia się

 

Moduły do wyboru II:

1. Historia dzieciństwa

2. Grywalizacja w edukacji

3. Współczesne zagrożenia rozwoju dziecka

4. Edukacja globalna

5. Dziecko w cyberprzestrzeni

6. Warsztaty rozwoju kariery

 

Moduły do wyboru III

1. Wprowadzenie do językoznawstwa

2. Podstawy psycholingwistyki

3. Współczesny język polski

4. Wprowadzenie do glottodydaktyki

5. Język polski jako obcy 1

6. Język polski jako obcy 2

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski
dr Sylwia Olszewska
mgr Maria Twardowska
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin na kierunku pedagogika. Jest członkiem Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznań oraz członkiem Konwentu Godności Honorowych UAM, a także członkiem i wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał...

prof. dr hab. Jan Nikołajew

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin na kierunku pedagogika. Autor wielu artykułów, czasopism, monografii, publikacji naukowych. Wykładał na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku: Socjologia. Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie,...

dr Sylwia Olszewska

Jako trener związana z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu WE w Szczecinie od 2009r. (obecnie Uniwersytet WSB Merito Szczecin). Psycholog biznesu, trener, coach, terapeuta, doktorantka UG. Absolwentka uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr psychologii, Uniwersytet...

dr Andrzej Kokiel

Jest doktorem nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Prowadzi zajęcia z Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Jest opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii....

mgr Maria Twardowska

Doświadczony dydaktyk, pedagog, nauczyciel, doradca merytoryczny, szkoleniowiec. Zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli, jest autorem wielu programów edukacyjnych, koordynuje projekty oświatowe i wojewódzkie. Prowadziła liczne warsztaty i szkolenia z zakresu...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz praktyków i specjalistów w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Uczelnia współpracuje z wieloma placówkami oświatowymi. Studenci mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności w ramach działań Koła Naukowego Cogito.

Pobierz stronę do PDF