Realizowane badania

Kierunki podejmowanych badań wynikają zarówno z analizy potrzeb otoczenia wewnętrznego (WFiB), jak i zewnętrznego (podmiotów gospodarczych oraz instytucji administracji publicznej), a także z potencjału badawczego. Preferowane są badania związane z naszymi podstawowymi kierunkami studiów II stopnia oraz zapotrzebowaniem praktyki gospodarczej. Krajowa i międzynarodowa współpraca naukowa oraz dysponowanie własnym wydawnictwem naukowym ułatwia upowszechnianie dorobku naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych, wymianę myśli naukowej, organizację zespołów naukowych, czy organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów naukowych.

Działalność naukowa

Działalność naukowa obejmuje inicjowanie, planowanie oraz realizację indywidualnych i zespołowych projektów badawczych. Realizowanych zarówno w ramach Wydziału - przez instytuty naukowe, jak i we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi szkołami wyższymi i ich jednostkami naukowymi.

Projekty

W realizacji cząstkowych zadań badawczych uczestniczą członkowie Naukowych Kół Studentów, działających przy wsparciu specjalistycznych zakładów dydaktycznych oraz pod patronatem kierunkowych instytutów naukowych. Realizacja projektów badawczych jest finansowana ze środków własnych WFiB przeznaczonych na działalność naukową (w tym na granty wewnętrzne przyznawane drogą konkursową) oraz ze środków przyznawanych przez MNiW - jako dotacja na podmiotową działalność statutową, w tym na utrzymanie potencjału badawczego, realizację projektów badawczych sprzyjających kreowaniu obszarów (nurtów, kierunków) badawczych określających profil naukowo-badawczy (specjalizację naukowo-badawczą) WFiB.

Kierownik projektu Projekt

 

dr Witold Nowiński (Instytut Ekonomii, Zakład Zarządzania) - kierownik zespołu badawczego 

Międzynarodowy projekt badawczy finansowany przez międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.


"Innowacyjna edukacja przedsiębiorczości - niezbędny warunek przyszłego rozwoju krajów grupy wyszehradzkiej"

 

prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz (kierownik katedry Organizacji i Zarządzania) - kierownik zespołu badawczego

Międzynarodowy projekt badawczy finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki


"Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach
- wyniki badań"

 

prof. nadzw. dr hab. Emilia Denek (Katedra Finansów Samorządowych i Systemów Podatkowych) - kierownik projektu zespołowego

grant badawczy MNiSW


"Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej"

 

prof. nadzw. dr hab. Beata Filipiak (Katedra Finansów Publicznych) - kierownik projektu zespołowego

grant badawczy MNiSW


"Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce - współczesne doświadczenia Polski, Niemiec i Białorusi"

dr Witold Nowiński (Katedra Stosunków Międzynarodowych) - kierownik projektu zespołowego

grant badawczy MNiSW


"Analiza skali oraz uwarunkowań zjawiska wczesnej internacjonalizacji w Polsce"

 

 

dr Magdalena Szyszko (Katedra Bankowości i Rynku Finansowego)

projekt badawczy indywidualny finansowany przez Instytut Ekonomiczny NBP


"Wpływ prognoz inflacji na poziom i zmienność oczekiwań inflacyjnych"

 

 

prof. Eulalia Skawińska - kierownik projektu zespołowego

projekt badawczy finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


"Badanie Kapitału Społecznego jako czynnika determinującego skuteczność strategii polityki społecznej w Wielkopolsce"

 

mgr Piotr Bodył-Szymala (Katedra Bankowości i Rynku Finansowego)

projekt badawczy własny


"Skutki regulacyjnego przejęcia banku - studium teoretyczno-empiryczne na przykładzie polskiego sektora bankowego"

 

mgr Maciej Ciołek (Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej)

projekt badawczy własny


"Analiza efektywności zastosowania algorytmów w inwestycjach w akcje. Studium Empiryczne"

 

dr Katarzyna Maruszewska (Katedra Metod Ilościowych)

projekt badawczy własny


"Przestrzenne zróżnicowanie i wybrane uwarunkowania społeczno-ekonomiczne migracji zagranicznych Polaków"

 

dr Wojciech Fliegner (Katedra Informatyki Stosowanej)

projekt badawczy własny


"Podejście procesowe do tworzenia modelu dziedzinowego ewidencji księgowej"

 

dr Dariusz Ceglarek (Katedra Informatyki Stosowanej)

projekt badawczy własny


"Zastosowanie sieci semantycznych do klasyfikacji informacji"

projekt badawczy własny


"Zastosowanie sieci semantycznych do klasyfikacji informacji"

projekt badawczy własny


"Systemy ERP w łańcuchu zarządzania wiedzą w nowoczesnym przedsiębiorstwie"

mgr Agnieszka Krzemińska (Katedra Finansów Samorządowych i Systemów Podatkowych)

projekt badawczy własny


"Wypełnienie przez Polskę fiskalnych kryteriów z Maastricht"

 

prof. nadzw. dr hab. Jarosław Mielcarek (Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej)

projekt badawczy własny


"Falsyfikacja i modyfikacja koncepcji rachunku kosztów działań sterowanych czasem - Time-Driven Activity Based Costing"

 

dr Maria Golec (Katedra Bankowości i Rynku Finansowego)

projekt badawczy własny


"Determinanty polityki stóp procentowych w bankach spółdzielczych"

dr Bogna Janik (Katedra Bankowości i Rynku Finansowego)

projekt badawczy własny


"Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych"

 

mgr Grażyna Krasowska-Walczak (Katedra Finansów Publicznych)

projekt badawczy własny


"Adekwatność środków publicznych do zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce"