Katedry

Polityka naukowa na poziomie Uczelni zatwierdzana jest przez Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu). Jej podstawowym celem jest realizacja misji Uczelni, która precyzuje, że WSB będzie jedną z najlepszych akademickich szkół biznesu (…), opierającą kształcenie na szeroko zakrojonych własnych badaniach. Zasady polityki naukowej Uczelni obejmują dwa obszary: rozwój badań naukowych i rozwój naukowy kadr.

W skali Uczelni za koordynację działalność naukowo-badawczej i rozwój naukowy pracowników Uczelni odpowiada Rektor – prof. dr hab. Józef Orczyk.
Bieżące animowanie działalności naukowej, jej wspomaganie oraz weryfikacja efektów należy do kompetencji Dziekanów Wydziałów.

 

Działalność naukowo-badawcza Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie przejawia się m. in. w opracowaniu i realizacji programów badawczych i projektów wdrożeniowych finansowanych ze środków własnych Uczelni, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unię Europejską i inne instytucje, w publikowaniu rezultatów badań, a także organizacji konferencji naukowych i seminariów. Należy podkreślić, że ze względu na ograniczone zasoby Wydziału oraz krótki okres funkcjonowania działalność naukowa ma charakter interdyscyplinarny oraz komplementarny, w której jedne z głównych kierunków badań naukowych koncentrują się w dziedzinie nauki, jakim jest zarządzanie. Odnosi się to do przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz instytucji sektora publicznego. Dorobek i osiągnięcia w tym zakresie są z powodzeniem wykorzystywane w praktyce procesów zarządczych przedsiębiorstw i instytucji.