dr Katarzyna Mizera

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, absolwentka studiów Executive MBA. Dziekan Uniwersytetu WSB Merito Opole, Członek Zarządu Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Praktyk zarządzania strategicznego, kreowania i zarządzania ofertą oraz procesem dydaktycznym, z doświadczeniem w marketingu i public relations. Naukowo zajmuje się odpowiedzialnością biznesu (CSR, ESG), zwłaszcza w kontekście budowania strategii CSR, jej efektywności, a także odpowiedzialnej konsumpcji, tworzenia wartości ekonomiczno-społecznej, zrównoważonego rozwoju oraz integracji CSR-u z marketingiem.

Dr Agnieszka Gawlik
dr Agnieszka Gawlik

Menedżer Kierunku Zarządzanie. Prodziekan ds. dydaktyki i jakości kształcenia. Posiada doświadczenie praktyczne jako ekspert, audytor i konsultant: specjalizuje się w planowaniu przedsięwzięć gospodarczych, analizie i ocenie ich rentowności, finansowych aspektach działalności przedsiębiorstw a także wykorzystaniu w praktyce gospodarczej metod oceny standingu finansowego przedsiębiorstwa. Entuzjastka wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu organizacjami (RPA, AI) i optymalizacji procesów.

 

W pracach badawczych i wdrożeniowych łączy metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem ze specjalistyczną wiedzą z zakresu ekonomii i finansów. Prowadzi również badania nad ekonomicznymi aspektami funkcjonowania sektora publicznego i efektywnością rynków (m.in. rynku ochrony zdrowia, rynku turystycznego). W pracy dydaktycznej chętnie wykorzystuje aktywne formy dydaktyczne, takie jak: gry i symulacje biznesowe. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu oraz ekonomii i finansów; autorka podręcznika „Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań”.

dr Rafał Parvi
dr Rafał Parvi

Doktor ekonomii, asystent na Wydziale Rachunkowości w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, starszy asystent na wydziale kredytów i podmiotów gospodarczych w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, menedżer ds. Finansów i Zarządzania w Axxel Sp. z o.o. w Opolu, biegły Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie: ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości. Jako ekspert w dziedzinie finansów posiada rozległą wiedzę na temat finansowania przedsiębiorstw, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach oraz ich racjonalnego wykorzystania w celu zapewnienia i poprawy  płynności finansowej przedsiębiorstw. Obszary zainteresowań naukowych: finanse, zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, ekonomia eksperymentalna, zarządzanie finansami publicznymi, matematyka finansowa, polityka finansowa, rynki finansowe.

dr Jolanta Bodzianny

Doktor nauk ekonomicznych, trener biznesu. Prowadzi szkolenia dla praktyków – kandydatów na samodzielnych i głównych księgowych. Członek Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Zainteresowania naukowe: rachunkowość finansowa, polskie i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, etyka w zawodzie księgowego.

dr Krzysztof Kuźniak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów managerskich dla wyższej kadry zarządzającej koncernu SANOMA na Uniwersytecie Aalto w Helsinkach (Program JUMP). Jest pracownikiem naukowym w stopniu adiunkta Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenia managerskie w takich przedsiębiorstwach jak VULCAN sp. z o.o., ADe Line SA, TETA SA (obecnie Unit4), Mostostal Wrocław SA, Capricorn sp z o.o. oraz jako członek rad nadzorczych w EnergiaPRO KE SA (obecnie grupa TAURON SA) oraz JTBS sp. z o.o. Jest współwłaścicielem spółki informatycznej. Ponadto brał udział w wielu projektach biznesowych oraz badawczych. Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania i marketingu.

dr Beniamin Noga

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu IHI w Zittau (Niemcy). Autor ponad 20 publikacji naukowych o tematyce MŚP, pieniądzu i zarządzaniu w sporcie. Współautor podręcznika Makroekonomia oraz książki Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa. Praktyk zarządzania, członek zarządów, dyrektor finansowy wielu MŚP. Interesuje się sportem, lingwistyką i etnografią.

dr Anna Szeliga-Duchnowska

Doktor nauk o zarządzaniu, doradca, trener biznesu, wdrożeniowiec; posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej w tym w sądownictwie; ma na swoim koncie skutecznie przeprowadzone wdrożenia kilku znormalizowanych systemów  zarządzania; prowadzi warsztaty, a także doradztwo w zakresie problematyki Human Resources, w tym przeciwdziałania patologiom organizacyjnym takim jak: mobbing, molestowanie itp. Zainteresowania naukowe i eksperckie: zarządzanie personelem w administracji publicznej, patologie organizacyjne i dysfunkcje w zarządzaniu personelem, jakość w przedsiębiorstwach usługowych komunikacja interpersonalna, procesy restrukturyzacyjne, stosunki pracy – relacje pracodawca pracownik, motywowanie ludzi w organizacji. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito, kierownik Zespołu Dydaktycznego Kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito Opole.

Stephen Branighan

Irlandczyk, ukończył studia biznesowe w The Open University Business School w Milton Keynes w Wielkiej Brytanii, a następnie zdobył tytuł magistra edukacji. Posiada certyfikat nauczania CELTA z Uniwersytetu Cambridge a także 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów biznesowych w obszarach takich jak np.: zespoły wielokulturowe, komunikacja interpersonalna. Posiada także 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu w biznesie zdobyte w Irlandii oraz koordynacji 20-osobowego międzynarodowego zespołu w Polsce. 

dr inż. Janusz Sasak

Adiunkt, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, założyciel i dyrektor ds. doradztwa i szkoleń w firmie SMCG sp. z o. o. Certyfikowany Wykładowca w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w środowisku ADONIS. Specjalizuje się w zarządzaniu procesowym, informatycznych systemach zarządzania, zarządzaniu bezpieczeństwem i ryzykiem. Projektant systemów kontroli zarządczej w sferze publicznej. Autor koncepcji i wdrożeń systemów zarządzani ryzykiem oraz zarządzania procesowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Współwłaściciel patentu „Algorytmiczna metoda generowania modeli referencyjnych na potrzeby implementacji w zarządzaniu procesowym w administracji publicznej” (zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych, status Patent Pending nr 616722990). 

dr inż. Paula Pypłacz

Menedżer kierunku inżynieria zarządzania w Uniwersytecie WSB Merito Opole. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.  Konsultant, a także certyfikowany wykładowca w zakresie zarządzania procesami biznesowymi - Business Process Management with ADONIS Practitioner.  Posiada certyfikat Agile Project Management Foundation.  Szkoleniowiec w zakresu mapowania procesów biznesowych w administracji z wykorzystaniem narzędzia Oracle Business Process Architect. Pełni rolę eksperta zarządzania procesami w administracji publicznej w Akademii Administracji sp. z o.o. Współpracuje z firmami z sektora MSP. 

dr Justyna Kuświk prodziekan ds. studenckich
dr Justyna Kuświk

Prodziekan ds. studenckich w Uniwersytecie WSB Merito Opole.

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta oraz trener. Zainteresowania badawcze: psychologia polityki, w szczególności funkcjonowanie polityków w sytuacji stresu zawodowego, psychologia społeczna oraz psychologia zarządzania przede wszystkim w zakresie zarządzania stresem oraz kształtowania umiejętności miękkich pracowników. Autorka i realizatorka licznych szkoleń w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego oraz kompetencji wychowawczych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako terapeuta i diagnosta. Prywatnie miłośniczka gry w brydża.

Agnieszka Dornfeld-Kmak
dr Agnieszka Dornfeld-Kmak

Doktor nauk o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych, absolwentka licznych studiów podyplomowych. a od 2004r. certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów. Praktyk w zakresie audytu wewnętrznego (Urząd Kontroli Skarbowej, 10 Brygada Logistyczna w Opolu, jednostki samorządu terytorialnego). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jako zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu oraz Zastępca Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Finansów. Współautorka książek „Zarządzanie ryzykiem procesów – identyfikacja”, „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz innych publikacji z zakresu zarządzania, kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Zainteresowania badawcze: strategia zarządzania ryzykiem, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, zarządzanie bezpieczeństwem.

Robert Czekaj
mgr Robert Czekaj

Menedżer kierunku Prawo w biznesie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwent Studiów Doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prawnik z długoletnim doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego i audytu w sektorze publicznym i prywatnym. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezes Fundacji Polski Instytut Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej w Opolu.

Specjalista z zakresu prawa turystycznego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych w fundacji Polski Instytut Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju.

Prawnik w Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Budowlanych i Producentów Materiałów Budowlanych przy Związku Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się sprawami związanymi z interpretacjami przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych.

Usprawniał procesy gospodarcze, pełnił funkcję likwidatora.

Laureat Plebiscytu w kategorii „Najlepszy wykładowca studiów podyplomowych Administracja - prawo, zarządzanie i administracja w roku akademickim 2021/2022” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu (obecnie Uniwersytecie WSB Merito Opole).

Autor publikacji naukowych oraz uczestnik konferencji naukowych.

W pracy naukowej zajmuje się m.in. problematyką dotyczącą roszczeń w odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Specjalizuje się także w problematyce prawa turystycznego.

Ewa Kosowska Korniak
dr Ewa Kosowska-Korniak

Praktyk Dialogu Motywującego, Trenerka Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, trenerka rozwoju osobistego i biznesu, mediatorka, ekspertka w zakresie komunikacji i rozwoju, mentorka, mówczyni TED-ex, mówczyni inspirująca, prowadząca autorski podcast „Wyspa Inspiracji”. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Pasjonatka dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka.

„Moim celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Do rozwoju i zmiany która rozpoczyna się w nas samych...”

Dr nauk prawnych, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu i Uniwersytecie WSB Merito Opole oraz „Dialog motywujący” w Uniwersytecie WSB Merito Opole. Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trenerka Dialogu Motywującego, Praktyk Dialogu Motywującego, Trenerka kompetencji psychospołecznych z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.