Jak obniżyć czesne?

Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu WSB Merito. Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale UWSB Merito ma dla Ciebie także specjalne zniżki w czesnym.

Uczelniom WSB MERITO zaufało już ponad 550 000 studentów.

Program VIS – studiuj za darmo!

Na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku każdy student jest ważny, dlatego uruchomiliśmy Program VIS – Very Important Student


Został on przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się świadectwem dojrzałości z wysokimi wynikami i dzięki temu będą mieli możliwość bezpłatnego studiowania w naszej uczelni już od pierwszego semestru.

 

VIS

Aby skorzystać z programu VIS, należy złożyć PODANIE

Uzupełnione podanie powinieneś przekazać do Biura Rekrutacji drogą mailową lub osobiście.

konferencja

Kiedy możesz skorzystać z programu VIS?

Po maturze – dobre wyniki (szczegóły)
  • posiadasz świadectwo ukończenia szkoły średniej z wyróżnieniem i średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 oraz zdałeś egzamin maturalny w pierwszym terminie uzyskując w części pisemnej na poziomie podstawowym min. 80% pkt z przynajmniej dwóch przedmiotów (w przypadku „starej matury” - uzyskania w części pisemnej minimum oceny bardzo dobrej z każdego z dwóch przedmiotów).

Jeśli spełniasz ten warunek, w pierwszym semestrze możesz ubiegać się o zwolnienie z opłaty czesnego, w drugim semestrze pierwszego roku również masz szansę kontynuować VIS i studiowanie za darmo. 

Jeśli jesteś laureatem konkursu lub olimpiady (szczegóły)
  • uzyskałeś tytułu jednego z dziesięciu najlepszych laureatów olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej bądź laureata konkursu zorganizowanego pod patronatem WSB Merito w Gdańsku, o ile przewiduje to regulamin konkursu.

Jeśli spełniasz ten warunek, w pierwszym semestrze możesz ubiegać się o zwolnienie z opłaty czesnego, w drugim semestrze pierwszego roku również masz szansę kontynuować VIS i studiowanie za darmo. Aby skorzystać z programu VIS, należy złożyć również podanie. Uzupełnione podanie powinieneś przekazać do Biura Rekrutacji drogą mailową lub osobiście.

Czy wiesz, że...

W Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. o wysokości dotacji ze środków finansowanych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2023 oraz podlegających zwrotowi zgodnie z art. 416 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym dotacja dla Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku wyniosła aż 15 019 032,87 zł. Z tej puli skorzystało już ponad 2 tys. studentów naszego Uniwersytetu.  (stan na lipiec 2023 r.)

Stypendia i kredyty studenckie

Kredyty studenckie udzielają wybrane banki komercyjne. Przyznawane są na preferencyjnych warunkach dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa. O kredyt można ubiegać się przez cały rok, niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń. Ważne jest, aby dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 3000 zł. Więcej o kredytach studenckich przeczytasz na www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie.

Stypendium Rektora

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się każdy, kto uzyskał średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów na poziomie min. 4,75 lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo znakomitymi wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym po ukończeniu pierwszego roku studiów.

Stypendium dla ambitnych i pracowitych

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów możesz również uzyskać stypendium MNiSW za dobre wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym oraz za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie barw uczelni w akademickim ruchu sportowym.

Stypendium dla studentów w trudnej sytuacji materialnej

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, przysługiwać Ci będzie stypendium socjalne MNiSW. Ponadto jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, możesz również ubiegać się o wypłacenie jednorazowej zapomogi.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium specjalne.

Stypendium dla ciekawych świata

WSB Merito współpracuje z wieloma szkołami wyższymi w innych krajach w ramach programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z części opłat, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa+, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym.

Stypendium dla sportowców

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów możesz również uzyskać stypendium MNiSW za dobre wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym oraz za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie barw uczelni w akademickim ruchu sportowym.

Jak ubiegać się o stypendium?

Niezbędne informacje znajdziesz w Extranecie w zakładce „Stypendia”: wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 
W przypadku pozostałych stypendiów czy innych wątpliwości, skontaktuj się z Biurem Obsługi Studenta.

 

 

Budynek A
Parter - pokój nr 007

Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

 

Zachęcamy do kontaktu:
e-mail: bos@wsb.gda.pl
tel. (58) 350 20 70

stypendium

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
430 zł
363 zł
miesięcznie!

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz: 

  • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 363 zł

  • jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł