Uniwersytet Dolnośląski DSW

Sprawdź jakie zniżki Ci przysługują i jakie stypendia możesz zdobyć studiując na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Przejdź

Uniwersytet WSB Merito

Sprawdź jakie zniżki Ci przysługują i jakie stypendia możesz zdobyć studiując na kierunku Psychologia

 

Przejdź

 

Zniżki i stypendia - Uniwersytet Dolnośląski DSW

W DSW możesz ubiegać się o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni publicznych. Są to m.in. stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, stypendia specjalne, socjalne oraz zapomogi. Zapoznaj się z  Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania  i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich DSW.

 

Każdy student starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.


Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów

Wnioski stypendialne wypełnij na platformie USOSweb zgodnie z zasadami, które są w Regulaminie.

Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Komisji Stypendialnej ds. Studentów na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Komisji Stypendialnej ds. Studentów przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania.

 

W roku akademickim 2020/2021 miesięczny dochód na osobę uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 1 000 zł. Stypendia socjalne są przyznawane na rok akademicki.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o stypendium socjalne należy wypełnić oświadczenie o dochodach.

Do Podstawowych dokumentów w celu ubiegania się o stypendium socjalne, należą:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, zawierające informację, że dotyczy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informację o wysokości: ww. dochodu, należnego podatku, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu. Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego. Zaświadczenie to  składa student i każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 lat.
 • Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie to składa student i każdy członek rodziny studenta, który osiągnął dochód.
 • Aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Zaświadczenie to  jest obligatoryjne dla  każdego studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

 

Ważne informacje:
Szczegółowy wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy materialnej, znajduje się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW w rozdziale dotyczącym stypendium socjalnego.

Studentowi przysługują świadczenia uczelniane jak i stypendium Ministra na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Świadczenia o których mowa w art. 86 ust.1 Ustawy nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) Magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) Licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przepisy te stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.


W razie pytań dotyczących stypendium socjalnego proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik (+48 71 356 15 20) 539 670 437 i Agnieszką Zych-Zaborską (+48 71 356 15 21) 539 670 431 telefonicznie lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl

Stypendium dla osób niepełnospra -wnych

Wnioski stypendialne wypełnij na platformie USOSweb zgodnie z zasadami, które są w Regulaminie.

Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Komisji Stypendialnej ds. Studentów na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Komisji Stypendialnej ds. Studentów przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania.

 

W roku akademickim 2020/2021 miesięczny dochód na osobę uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 1 000 zł. Stypendia socjalne są przyznawane na rok akademicki.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o stypendium socjalne należy wypełnić oświadczenie o dochodach.

Do Podstawowych dokumentów w celu ubiegania się o stypendium socjalne, należą:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, zawierające informację, że dotyczy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informację o wysokości: ww. dochodu, należnego podatku, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu. Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego. Zaświadczenie to  składa student i każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 lat.
 • Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie to składa student i każdy członek rodziny studenta, który osiągnął dochód.
 • Aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Zaświadczenie to  jest obligatoryjne dla  każdego studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

Ważne informacje:
Szczegółowy wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy materialnej, znajduje się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW w rozdziale dotyczącym stypendium socjalnego.

Studentowi przysługują świadczenia uczelniane jak i stypendium Ministra na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Świadczenia o których mowa w art. 86 ust.1 Ustawy nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) Magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) Licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przepisy te stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.


W razie pytań dotyczących stypendium socjalnego proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik (+48 71 356 15 20) 539 670 437 i Agnieszką Zych-Zaborską (+48 71 356 15 21) 539 670 431 telefonicznie lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wnioski stypendialne wypełnij na platformie USOSweb zgodnie z zasadami, które są w Regulaminie.

O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci , którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

A) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

B) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

 

Kryteria udzielania
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią, która nie może być niższa niż 4,75 oraz posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 Jeżeli student w poprzednim roku akademickim korzystał z urlopu dziekańskiego, średnia ocen jest liczona z ostatnich dwóch zaliczonych przez niego semestrów.


Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich), którzy realizowali studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) na uczelni innej niż DSW, a chcą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, do podania o przyznanie stypendium powinni dołączyć zaświadczenie z uczelni, w której kończyli studia pierwszego stopnia, zawierające wysokość średniej ocen za ostatni rok studiów oraz informację o skali ocen stosowanej w tej uczelni.
 
Za osiągnięcia naukowe uważa się:

 • publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu krajowym,
 • publikacje naukowe w formie monografii w języku konferencyjnym lub innym języku obcym,
 • publikacje naukowe w formie monografii w języku polskim,
 • publikacje naukowe w formie rozdziału w monografii w języku konferencyjnym lub innym języku obcym,
 • publikacje naukowe w formie rozdziału w monografii w języku polskim,
 • czynny udział o charakterze naukowym w projektach badawczych (nie dotyczy realizacji pracy dyplomowej),
 • wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej,
 • wygłoszenie referatu na konferencji krajowej,
 • autorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
 • współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
 • zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu krajowym,
 • wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu krajowym,
 • inne osiągnięcia o charakterze naukowym.

 

Za osiągnięcie artystyczne uważa się:

 • zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu międzynarodowym,
 • wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu międzynarodowym,
 • zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu krajowym,
 • wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu krajowym,
 • indywidualne, wybitne dzieła artystyczne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne,
 • zbiorowe, wybitne dzieła artystyczne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne,
 • indywidualne prezentacje prac artystycznych,
 • zbiorowe prezentacje prac artystycznych,
 • inne osiągnięcia o charakterze artystycznym.

 

O uznaniu osiągnięcia artystycznego za inny sukces artystyczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, decyduje odpowiednio Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów.

W przypadku wątpliwości co do uznania dzieła artystycznego za wybitne w rozumieniu ust. 1 pkt 2, odpowiednio Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów ma prawo zwrócić się do studenta o przedstawienie opinii eksperta związanego z daną dziedziną sztuki na temat tego dzieła.

 

Za osiągnięcie sportowe, uważa się:

 • zajęcie I, II, III, IV, V-go miejsca w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpiadzie,
 • udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,
 • zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach świata, pucharach świata, uniwersjadzie,
 • zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach świata, pucharze świata, uniwersjadzie,
 • udział w mistrzostwach świata, pucharach świata, uniwersjadach,
 • zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy lub innego kontynentu,
 • zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy lub innego kontynentu, udział w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy lub innego kontynentu,
 • zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub innego kraju,
 • zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub innego kraju,
 • osiągnięcie sportowe w zawodach wymienionych w pkt 3-10 organizowanych dla osób z niepełnosprawnością mają takie same wartości punktowe.

 

W przypadku wątpliwości co do charakteru danej imprezy sportowej odpowiednio Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów ma prawo zwrócić się do studenta o przedstawienie opinii polskiego lub akademickiego związku sportowego odpowiadającego dyscyplinie sportowej, w jakiej startował student, z wnioskiem o określenie tego charakteru. Jeżeli nie działają polski lub akademicki związek sportowy odpowiadający danej dyscyplinie sportowej, charakter imprezy sportowej określa odpowiednio Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów.  

Do podania o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

 

Ważne informacje:

Studentowi przysługują świadczenia uczelniane jak i stypendium Ministra na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

 

Świadczenia o których mowa w art. 86 ust.1 Ustawy nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł

zawodowy:

a) Magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) Licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przepisy te stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

Student, który w trakcie roku akademickiego zmienia kierunek, traci prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej na poprzednim kierunku studiów od miesiąca następującego po dacie zmiany. Na nowym kierunku studiów może ubiegać się o świadczenie materialne na zasadach ogólnych.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

W razie pytań dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik (+48 71 356 15 20) 539 670 437 i Agnieszką Zych-Zaborską (+48 71 356 15 21) 539 670 431 telefonicznie lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl

Zapomoga

Wnioski stypendialne wypełnij na platformie USOSweb zgodnie z zasadami, które są w Regulaminie.


Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się: śmierć najbliższego członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, utrata pracy, klęskę żywiołową (np. pożar, powódź), kradzież lub inne zdarzenia w skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Student ubiegający się o przyznanie zapomogi w podaniu powinien szczegółowo opisać swoją sytuację materialną i zdarzenie losowe, będące podstawą ubiegania się o zapomogę. Do podania należy dołączyć dokumenty, które w możliwie dużym stopniu będą potwierdzały sytuację opisaną w podaniu.
 

Ważne informacje:

Studentowi przysługują świadczenia uczelniane jak i stypendium Ministra na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

 

Świadczenia o których mowa w art. 86 ust.1 Ustawy nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł

zawodowy:

a) Magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) Licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przepisy te stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

W razie pytań dotyczących zapomogi proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik (+48 71 356 15 20) 539 670 437 i Agnieszką Zych-Zaborską (+48 71 356 15 21) 539 670 431 telefonicznie lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl

Zapisując się do 16 października zyskujesz:

 • 800 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW, zyskujesz więcej:

 • 900 zł zniżki w czesnym i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 353 zł

 

Zapisz się na studia

 

dsw promocja do 16.10

Zniżki i stypendia - Uniwersytet WSB Merito

Studia to inwestycja która się zwraca- jednakże dla części z was na początku mogą się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu WSB Merito. Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale WSB Merito ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

Student

Program VIS - studiuj za darmo

Na Uniwersytecie WSB Merito każdy student jest ważny, dlatego uruchomiliśmy Program VIS – Very Important Student.
Został on przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się świadectwem ukończenia szkoły średniej z wyróżnieniem. Do Programu VIS mogą również dołączyć studenci WSB Merito, których wyniki w nauce są wyróżniające. Jeśli w pierwszym semestrze uzyskasz wysoką średnią ocen, w następnym semestrze masz szansę studiować za darmo (wysokość wymaganej średniej jest ustalana w każdym roku akademickim przez Dziekana).
O szczegóły programu pytaj w Biurze Rekrutacji.

Studenci

Zniżki dla absolwentów szkół TEB Edukacja

Jesteś absolwentem szkoły TEB Edukacja? Otrzymasz takie same zniżki, jak absolwenci WSB Merito! Pamiętaj, że im szybciej zapiszesz się na studia, tym większa zniżka Ci przysługuje. Nie zwlekaj, sprawdź aktualną promocję i zapisz się na studia online.

 

Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

Stypendium dla ambitnych i pracowitych

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen (poziom średniej ustalany każdego roku przez Dziekana), możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendium dla sportowców

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów możesz również uzyskać stypendium MNiSW za dobre wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz przyznawane przez WSB Merito stypendium za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie barw uczelni w akademickim roku sportowym.

Stypendium dla studentów w trudnej sytuacji materialnej

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, przysługiwać Ci będzie stypendium socjalne MNiSW. Ponadto jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i masz utrudniony codzienny dojazd do szkoły, możesz ubiegać się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie. Jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, możesz również ubiegać się o wypłacenie jednorazowej zapomogi.

Stypendium dla osób niepełnospra- wnych

Osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium specjalne.

Stypendium dla ciekawych świata

Uniwersytet WSB Merito współpracuje z ponad 52 szkołami wyższymi w innych krajach w ramach Programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z opłat czesnego w WSB Merito, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym. Zyskasz zaliczenie okresu studiów spędzonego za granicą w poczet studiów w WSB Merito.

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam w zakładce „Stypendia i zniżki” znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 
W przypadku pozostałych stypendiów czy innych wątpliwości, skontaktuj się z:
 
Katarzyna Kądziołka
ul. Sportowa 29, pokój 20, 21
41 - 506 Chorzów
tel. 32 34 98 503
fax. 32 34 98 424
e-mail.: katarzyna.kadziolka@chorzow.merito.pl

studenci