Program studiów

Program studiów podyplomowych dla kierunku HR business partner z controllingiem personalnym

Liczba miesięcy nauki: 10
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Human Resources Business Partnering:
(18 godz.)
 • Wprowadzenie, test wstępny, ankieta potrzeb.
 • Współczesne koncepcje HR - rola HR BP.
 • Miejsce HR BP w strukturze organizacyjnej.
 • Strategia i model biznesowy a strategia HR.
 • Planowanie strategiczne a cele HR.
 • Parametryzacja celów HR.
 • Budżet HR.
 • Związek HR z wybranymi koncepcjami zarządzania, takimi jak MBO, TQM, Lean, zrównoważona karta wyników.
Procesy HR w HR BP:
(56 godz.)
 • Analiza rynku (SWOT) Wyzwania i trendy na rynku pracy
 • Zarządzanie pokoleniowe na rynku pracy
 • Elastyczne formy zatrudnienia, Interim management
 • Cudzoziemcy w Polsce, różnice kulturowe i stereotypy; zatrudnianie i procesy legalizacyjne
 • Outsourcing kadrowo płacowy
 • Opis stanowisk pracy, profile kompetencyjne
 • Wartościowanie stanowisk pracy, wynagrodzenia, 
 • Rekrutacja i selekcja, Onboarding, employer branding a candidate experience
 • Wywiad behawioralny, AC/DC, testy psychometryczne
 • Adaptacja i rozwój: szkolenia, ścieżki kariery, ścieżki sukcesji, mentoring, coachingu
 • Rodzaje oceny pracowniczej – kompetencyjne, efektywnościowe, zintegrowane, 360 stopni
Kompetencje HR BP:
(31 godz.)
 • Rozwiązywanie problemów interpersonalnych, konfliktów, negocjacje i mediacje
 • Zasady funkcjonowania zespołów pracowniczych, zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zmianą
 • Rozwój kompetencji menedżera
 • Zarządzanie talentami
 • Praktyczna psychologia stresu i wypalenia zawodowego; symptomy wypalenia zawodowego i sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu; metody przeciwdziałania stresowi
Controlling w HR BP:
(32 godz.)
 • Organizacja controllingu.
 • Audyty personalne i funkcji personalnej.
 • Analiza pracy.
 • Etatyzacja.
 • Benchmarking.
 • Badania społeczne w organizacji.
 • Wskaźniki w controllingu, KPI.
 • Optymalizacja procesów HR.
 • Badanie stopnia zwrotu w inwestycje HR.
 • Badanie satysfakcji i zaangażowania.
Prawo pracy:
(16 godz.)
 • Formy zatrudnienia, obowiązki pracodawcy.
 • Zasady zwolnień, zwolnienia indywidualne i grupowe.
 • Mobbing i dyskryminacja.
 • Współpraca z reprezentacją pracowników.
 • Aktualne orzecznictwo sądów pracy.
 • PPK.
Seminarium dyplomowe, obrona pracy:
(7 godz.)
 • Seminarium dyplomowe.
 • Obrona pracy dyplomowej.
Forma zaliczenia:

Zaliczenie odbywać się będzie w kilku formach:

 • Praca grupowa na zajęciach, zaliczenie na podstawie obecności (min. 70%).
 • Test wiedzy wielokrotnego wyboru.
 • Praca dyplomowa, pisana samodzielnie lub w zespołach 2–3-osobowych na zadany temat, której obrona odbywa się przed komisją.