Stypendia i zniżki

Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu WSB Merito Łódź.

Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale Uniwersytet WSB Merito ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

 

Uczelniom WSB MERITO zaufało już ponad 450 000 studentów.

Program VIS - studiuj za darmo

W Uniwersytetach WSB Merito każdy student jest ważny, dlatego uruchomiliśmy Program VIS – Very Important Student.

Program VIS został przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami z egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Do Programu VIS mogą również dołączyć studenci Uniwersytetu WSB Merito, których wyniki w nauce są wyróżniające. Jeśli w pierwszym semestrze uzyskasz wysoką średnią ocen, w następnym semestrze masz szansę studiować za darmo.

Po szczegóły możesz się zwrócić do Biura Rekrutacji.

studenci

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium ministra

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen (poziom średniej ustalany każdego roku) lub w ciągu roku uzyskałeś dodatkowe osiągnięcia naukowe, możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendium rektora

O stypendium rektora w głównej mierze studenci ubiegają się za wyróżniające wyniki w nauce. Jeżeli Twoja średnia jest równa lub wyższa niż 4,5 możesz starać się o otrzymanie takiego świadczenia materialnego, lecz pamiętaj, że są również inne kategorie takie jak: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne czy osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Wraz ze złożonym wnioskiem dostarcz odpowiednią dokumentacje potwierdzającą Twoje sukcesy

Stypendium socjalne

Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w danym roku akademickim mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza ustalonej kwoty miesięcznej, która jest aktualizowana co semestr.

Zapomoga

Zapomoga stanowi jednorazową, bezzwrotną formę pomocy materialnej, która może być przyznana studentowi, gdy z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student starający się o zapomogę musi udokumentować sytuację materialną swojej rodziny za okres 6 miesięcy oraz dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające zdarzenie uprawniające go do otrzymania tej formy pomocy.

 

Studencie pamiętaj, że wszystkie informacje wraz z regulaminem świadczeń i wnioskami na dany rok akademicki znajdziesz w extranecie, są one aktualizowane zawsze na nowy semestr abyś mógł w terminie złożyć swoje wnioski. Znajdziesz je po zalogowaniu na swoje konto studenta na czerwonym panelu stypendia i zniżki-> pomoc materialna

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam w zakładce „Stypendia i zniżki” znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 
W przypadku pozostałych stypendiów czy innych wątpliwości, skontaktuj się z:

Dziekanatem

email: dziekanat@wsb.lodz.pl

zniżka