Senat i Rada Akademicka

Organami kolegialnymi Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku są Senat oraz Rada Akademicka.
 

Senat decyduje o przyszłości uczelni oraz: określa i uchwala strategię uczelni, regulaminy studiów, czuwa nad jakością programów nauczania oraz określa w uchwale jakie umiejętności powinien posiadać absolwent, wnioskuje o utworzenie kierunku studiów oraz określa specjalności w ramach danego kierunku, ustanawia limity przyjęć na studia oraz zasady rekrutacji, opiniowania zasad funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia.

W skład Senatu wchodzą: Rektor jako przewodniczący, Prorektorzy, Kanclerz oraz Zastępcy Kanclerza.
​​​​​​​
Rada Akademicka posiada uprawnienia i realizuje zadania w zakresie:

  • prowadzenia postępowań oraz nadawania stopnia naukowego doktora,
  • opiniowania regulaminu biblioteki, studiów i praktyk studenckich,
  • opiniowania efektów uczenia się dla programów studiów poszczególnych kierunków,
  • opiniowania zasad funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia.

W skład Rady Akademickiej wchodzą: Rektor jako przewodniczący, przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz przedstawiciele studentów.

WSB Gdańsk