prof. nadzw. dr. hab. Xenie Lukoszová

Prof. nadzw. dr. hab. Xenie Lukoszová jest od roku 2004 doktorem habilitowanym na kierunku ekonomii i zarządzania Wyższej szkoły górniczej - TU w Ostrawie. W przeszłości była zatrudniona na kilku uczelniach wyższych i na różnych pozycjach, też przewodniczącego katedry i prorektora. Zajmuje się logistyką, zarządzaniem łańcuchami dostaw, logistyczną obsługą klienta, logistyką międzynarodową, usługami logistycznymi, zakupami zaopatrzeniowymi i marketingem. W ramach działalności naukowej opublikowała ponad 120 artykułów, skryptów, książek fachowych i monografii. Najbardziej znane publikację to książka Zakupy zaopatrzeniowe i zarządzanie nimi (Brno, 2004) i Logistyczne technologie w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Praga, 2012).

Joanna Nieżurawska-Zając
dr Joanna Nieżurawska

Dr Joanna Nieżurawska jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi wykonawcą i uczestnikiem wielu projektów, w tym unijnych. Stażystka m.in: Laurea University (Finlandia), Polytechnic Institute of  Setubal (Portugalia), uczestniczka Sammer School w Normandy Business School, Le Havre (Francja) oraz uczestniczka stażu naukowo- badawczego w University of Oxford . Autorka 35 artykułów wydawanych w czasopismach fachowych i materiałach pokonferencyjnych zarówno w j. polskim jak i w j. angielskim oraz autorka monografii: J. Nieżurawska, Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo – „Dom Organizatora”, Toruń 2010. Audytor z zakresu zarządzania zasobami ludzki w  wybranych przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

 

Zainteresowania naukowe:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • motywowanie oraz wynagradzanie pracowników
 • elastyczne systemy wynagradzania pracowników
 • systemy kafeteryjne
 • kierowanie i przywództwo
 • zarządzanie różnorodnością pokoleniową
 • motywowanie przedstawicieli generacji Z, Y, X, BB
 • zarządzanie osobami starszymi w organizacji

Wybrane publikacje w mediach: 

 

dr Krystian Jędrzejczak

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja w obszarze metod badań operacyjnych, adiunkt w Katedrze Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Prowadzi działalność ekspercką w zakresie wykorzystania technologii Business Intelligence w przedsiębiorstwach oraz wsparcia i optymalizacji procesów logistycznych. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, doktorat w Katedrze Metod Badań Operacyjnych UŁ.

Grzegorz Lewandowski
mgr Grzegorz Lewandowski

Specjalista w zakresie logistyki w produkcji i magazynowaniu, trener biznesu. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył, pracując na stanowiskach menedżerskich w obszarach produkcji i magazynowania. Od 11 lat prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i studiach podyplomowych. Wykorzystując ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe i znajomość systemów klasy ERP, WMS, CRM od 4 lat jest właścicielem firmy szkoleniowej. Praktyczny zakres posiadanych umiejętności pozwala na bezpośredni kontakt ze studentami i prowadzenie zajęć w oparciu o praktyczne wykorzystanie logistyki w miejscach pracy.

mgr inż. Bartosz Wernecki

Absolwent studiów inżynierskich w Toruńskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, kierunek: logistyka, specjalność: transport i spedycja oraz studiów II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, kierunek: logistyka, specjalność: inżynieria systemów logistycznych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w:

 •  RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.(logistyka produkcji, gospodarka magazynowa, transport i spedycja, współpraca międzynarodowa, negocjowanie umów),
 •  Sinograf S.A. stanowisko menedżerskie - członek rady nadzorczej(kompleksowe zarządzanie wielkopowierzchniowym centrum logistycznym o pow. ~10 000 m2),
 • Sąd Okręgowy w Toruniu – biegły sądowy w zakresie logistyki.
dr Ewelina Pomian

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Zawodowo od kilkunastu lat związana z branżą lotniczą. Pracowała we Wspólnym Biurze Planowania Obsługi Technicznej samolotu F-16. Jako Kierownik Projektu F-16 zajmowała się wsparciem eksploatacji samolotu wielozadaniowego F-16 będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Obecnie wdraża PMO dla organizacji remontowo-obsługowej. W ramach działalności gospodarczej prowadzonej od 2006 r. realizuje usługi projekty z obszaru infobrokeringu. Trener kompetencji związanych z wyszukiwaniem informacji oraz OSINT. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktorat w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (tytuł rozprawy doktorskiej: Czynniki różnicujące pozycję i relacje podmiotów w branży lotniczej w Polsce).

Michał Gałęzewski
mgr Michał Gałęzewski

Kierownik ds. logistyki i transportu w firmie produkcyjnej ON-ZIN. Posiada długoletnie doświadczenie w branży transportowej, specjalizuje się w kontroli prowadzenia audytów, planowaniu tras i nadzorze nad kierowcami. W 2018 roku zdobył Certyfikat Kompetencji Zawodowych - przewóz rzeczy. Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy na kierunku zarządzanie. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy (logistyka). Od 2019 roku również zawodowo związany z Wydziałem Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 

Dr hab. Andrzej Jezierski
dr hab. Andrzej Jezierski

Dr hab. Andrzej Jezierski, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu - ceniony specjalista w dziedzinie logistyki. Absolwent Wydziału Ekonomicznego UG (1993). Na tym samym wydziale uzyskał stopień doktora (2004). W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii (praca habilitacyjna: Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku. Wyd. UG, Gdańsk 2013). W latach 2015 - 2022 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UG. Stypendysta HEAO Arnhem, Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie, Bradford University. Autor ok. 70 prac naukowych z dziedziny logistyki.

Od 2022 r. profesor WSB w Toruniu, Dyrektor Instytutu Nauk Stosowanych na Wydziałach Zarządzania i Finansów w Toruniu i w Bydgoszczy oraz na Wydziale Studiów Stosowanych WSB w Łodzi.
Praktyk. Pracownik Izby Skarbowej (departament podatków pośrednich), współpracownik Zespołu Biegłych Rewidentów Księgowych Saldo&Kredyt. Konsultant Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz podmiotów gospodarczych różnych branż i wielkości. Współautor wielu projektów doradczych w zakresie organizacji i funkcjonowania centrów logistycznych, m.in. Centrum Logistyki Naftowej, Centrum Logistyki Nawozów Fosforowych, projektów w zakresie modelowania procesów i systemów logistycznych różnych branż i sektorów gospodarki, przedsiębiorstw oraz innych organizacji i instytucji.

Dariusz Kupiec
Dariusz Kupiec

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Gdańskiej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i NATO Communications and Information Systems School (NCISS) in Latina, posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne, nabyte w ramach realizowanych zadań w Resorcie Obrony Narodowej, pełniąc wiele funkcji IT i logistycznych w trakcie wieloletniej służby wojskowej. 
Dla realizowanych zadań dydaktycznych szczególnie przydatne są doświadczenia zdobyte w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefostwie Transportu i Ruchu Wojsk, zakładach i warsztatach remontowych, a także udział w pracach zespołów eksperckich w Grupach Roboczych NATO. Reprezentował Siły Zbrojne RP w sojuszniczych i narodowych zespołach eksperckich organizujących funkcjonowanie logistycznych systemów informatycznych NATO, definiowanie wymagań na wymianę danych pomiędzy systemami narodowymi i sojuszniczymi, sprawozdawczość logistyczną, identyfikację oraz śledzenie zasobów logistycznych z wykorzystaniem technologii RFID ISO/IEC 18000.
W zakresie IT posiada świadectwa i dyplomy potwierdzające wiedzę w zakresie systemów operacyjnych i sieci teleinformatycznych (WINDOWS, LINUX), systemów łączności mobilnej, aplikacji biznesowych (SAP), doświadczenie w tworzeniu kodu w szeregu języków obiektowych (w tym Programista Python – Podyplomowe Studia na Wydziale FiZ WSB) i obsługi baz danych oraz poświadczenia i certyfikaty dla administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych i danych wrażliwych w systemach narodowych, NATO oraz Unii Europejskiej. Data Master Manager certyfikowany przez instytucję ECCMA w ramach normy ISO 8000. 
Autor i współautor artykułów publikowanych w naukowej prasie recenzowanej: czasopiśmie Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego - Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Biuletynie Naukowym Wojskowej Akademii Technicznej oraz czasopismach resortowych: Systemy Logistyczne Wojsk, Przegląd Wojsk Lądowych, Przegląd Sił Powietrznych, Przegląd Morskim i materiałach konferencyjnych, w których prezentował indeksację i kodyfikację, zarządzanie informacjami logistycznymi oraz sojusznicze i narodowe logistyczne systemy informatyczne (w tym JIM, LOGFAS, LOREP). 
Ponadto jest twórcą i współtwórcą Norm Obronnych dotyczących systemu śledzenia zasobów, definiujących reguły biznesowe w zakresie wymiany danych o zasobach logistycznych z wykorzystaniem znakowania wyrobów, kodów kreskowych i stosowania technologii RFID.
Doświadczenia edukacyjne zdobywał, prowadząc wykłady, kursy i szkolenia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu oraz podczas pracy w ośrodkach szkoleniowych i centrach konferencyjnych, np.: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.