Wysokie oceny naszej działalności naukowej – nowe uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Ocenie naszej działalności naukowej poddawaliśmy się ramach Federacji Naukowej WSB-DSW Merito, wyniki poznaliśmy z końcem lipca 2022 r. Nasza działalność naukowa została oceniona bardzo dobrze, co otwiera nowe możliwości – m.in. daje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w najwyżej ocenianych dyscyplinach (A, B+); elastycznego tworzenia nowej oferty studiów oraz prowadzenia szkół doktorskich.

 

Przyznane decyzjami Ministra Edukacji i Nauki kategorie naukowe:

 • Ekonomia i finanse – kategoria A
 • Pedagogika – kategoria A
 • Nauki o zarządzaniu i jakości – kategoria A
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach – kategoria A
 • Językoznawstwo - kategoria A
 • Nauki o kulturze fizycznej – kategoria B+
 • Nauki o bezpieczeństwie – kategoria B+
 • Psychologia - kategoria B+

Tak dobre wyniki ewaluacji są efektem wielkiego zaangażowania i pasji niemal 200 pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, pracujących na rzecz rozwoju i profesjonalizacji w zakresie badań i nauki w naszych uczelniach. W ewaluowanym okresie pracownicy naukowi brali udział m.in. w projektach i badaniach, które miały wpływ na otoczenie społeczne i gospodarcze, poprzez współpracę z wieloma znaczącymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.

 

Oceny efektów pracy naukowej uczelni dokonała Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), a dotyczyła ona lat 2017-2021. Dyscypliny naukowe oceniane są pod kątem poziomu naukowego, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Wysoko ocenione dyscypliny naukowe

Rozwój naukowy pracowników naukowo–dydaktycznych Uczelni:

 • finansowanie stypendiów doktoranckich dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, w tym pokrywanie kosztów przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych,
 • finansowanie studiów doktoranckich,
 • finansowanie uczestnictwa w konferencjach naukowych w kraju i za granicą,
  (każdego roku na zewnętrzne konferencje pracownicy naukowo dydaktyczni zgłaszają 40 – 50 referatów),
 • finansowanie wydawnictw,  konferencji oraz cyklicznych Prac Naukowych organizowanych przez Uniwersytet WSB Merito Gdańsk i Gdynia

Kluczowe zadania w strategii:

Jednym z kluczowych zadań w strategii rozwoju Uniwersytetu WSB Merito Gdynia jest stałe rozwijanie działalności naukowo-badawczej i podejmowanie działań na rzecz innowacji edukacyjnych.

Aktywność naukowo-badawcza Uniwersytetu WSB Merito koncentruje się na realizacji prac badawczych oraz projektów wdrożeniowych, finansowanych ze środków własnych Uczelni oraz krajowych i zagranicznych instytucji.

Ważnym elementem prowadzonych badań naukowych jest upowszechniane ich finalnych rezultatów poprzez publikacje Prac Naukowych, wydawanych regularnie oraz za pośrednictwem organizowanych przez Uczelnię cyklicznych i okazjonalnych konferencji naukowych.