Stypendia i zniżki

Studia to nie tylko czas zdobywania wiedzy i doświadczeń, ale także spory wysiłek finansowy. Doskonale wiemy, że nasi studenci to osoby, które odpowiedzialnie podchodzą do obowiązków życiowych i stawiają na samodzielność. Często naukę łączą z karierę zawodową. Dlatego zachęcamy do skorzystania ze wsparcia finansowego, które ułatwi realizowanie ambitnych planów.   

 

Studia to inwestycja, która się zwraca, ale na początku może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu WSB Merito. Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale Uniwersytet WSB Merito ma dla Ciebie również zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

 

Uniwersytetom WSB Merito zaufało już ponad 550 000 studentów. 

lic_sesjalato_17

Program VIS - studiuj za darmo

Program Very Important Student został przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami z egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W rezultacie zostają całkowicie lub częściowo zwolnieni z opłaty czesnego w pierwszym semestrze studiów. Jeżeli jesteś laureatem olimpiady międzynarodowej lub laureatem bądź finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, wówczas w pierwszym semestrze studiujesz za darmo. O szczegóły zapytaj w Biurze Informacji i Rekrutacji.

 

A jeśli w pierwszym semestrze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich osiągniesz wysoką średnią ocen, to w drugim semestrze również możesz liczyć na całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty czesnego.

lic_sesjalato_24

Studiuj drugi kierunek za połowę ceny!

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem uczelni cenionej przez pracodawców?

Jeśli jesteś studentem pierwszego lub drugiego roku jakiejkolwiek uczelni wyższej – to oferta dla Ciebie. Na Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz możesz studiować drugi kierunek studiów za połowę jego ceny. Musisz tylko dostarczyć zaświadczenie, że studiujesz.

 

Zainteresowany(-na)? Dowiedz się więcej.

sp_sesjalato_97

Promocja "Polecam"

Z promocji "Polecam" mogą skorzystać kandydaci na studia, studenci oraz uczestnicy studiów podyplomowych. Promocja upoważnia do otrzymania zniżki w czesnym w wysokości 10% (naliczonego czesnego rocznego) osobę, która skutecznie poleci studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub studia MBA. Osoba polecona nie może być studentem, uczestnikiem studiów podyplomowych czy absolwentem Uniwersytetu WSB Merito Bydgoszcz.

 

Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie przez kandydata kompletu dokumentów i podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz złożenie przez kandydata i osobę uprawnioną do promocji oświadczenia rekomendacji studiów.

 

Promocja z tytułu czesnego zostanie rozliczona proporcjonalnie w roku akademickim, w którym nastąpiło polecenie.

sp_sesjalato_114

Stypendium Rektora

O stypendium Rektora ubiegają się w głównej mierze studenci, którzy osiągają wyróżniające wyniki w nauce. Jeżeli Twoja średnia jest równa lub wyższa niż 4,5, możesz starać się o otrzymanie takiego świadczenia materialnego. Co ważne, uwzględniane są również inne kryteria, takie jak: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne czy osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Wraz ze złożonym wnioskiem dostarcz odpowiednią dokumentację potwierdzającą Twoje sukcesy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

O takie stypendium mogą się starać osoby niepełnosprawne, legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej.

Stypendium socjalne

Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w danym roku akademickim mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza ustalonej kwoty miesięcznej, która jest aktualizowana co semestr.

Zapomoga

 

Zapomoga stanowi jednorazową, bezzwrotną formę pomocy materialnej, która może być przyznana studentowi, gdy z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student starający się o zapomogę musi udokumentować sytuację materialną swojej rodziny za okres 6 miesięcy oraz dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające zdarzenie uprawniające go do otrzymania tej formy pomocy. Ważne: zdarzenie z przyczyn losowych nie może być starsze niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

Stypendium ministra

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen (poziom średniej ustalany każdego roku) lub w ciągu roku uzyskałeś dodatkowe osiągnięcia naukowe, możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak ubiegać się o stypendium?

Pamiętaj, że wszystkie informacje - wraz z regulaminem świadczeń i wnioskami na dany rok akademicki - znajdują się w Extranecie. Są one aktualizowane zawsze na początku każdego semestru, aby umożliwić terminowe składanie wniosków. Znajdziesz je - po zalogowaniu na konto studenta - na czerwonym panelu: Stypendia i zniżki -> Pomoc materialna.

 
W razie wątpliwości skontaktuj się z nami mailowo:
e-mail: pomocmaterialna@wsb.bydgoszcz.pl

lic_sesjalato_11