O poziomie kształcenia wyższej uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Kadrę dydaktyczną Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu i Uniwersytetu WSB Merito Bydgoszcz stanowią nauczyciele akademiccy legitymujący się stopniami i tytułami naukowymi, posiadający dorobek naukowy zbieżny z profilem uczelni oraz doświadczeniem dydaktycznym. Prowadząc studia o profilu praktycznym, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu angażuje praktyków biznesu jako kluczową grupę nauczycieli akademickich, szczególnie w obsadzie przedmiotów specjalnościowych.

Badawczo-dydaktyczne jednostki organizacyjne:

W Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu funkcjonują następujące badawczo-dydaktyczne jednostki organizacyjne:

 • Instytut Ekonomii i Finansów - dyrektor: dr hab. Jolanta Ciak, prof. UWSB Merito,
 • Instytut Zarządzania - dyrektor: dr hab. Monika Chodorek, prof. UWSB Merito,
 • Instytut Nauk Stosowanych - dyrektor: dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UWSB Merito,
 • Instytut Nauk o Człowieku.

Inne komórki organizacyjne

 • Centrum Języków Obcych
  Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
  85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 74
  bud. A, pokój nr 108
 • Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
  Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
  ul. Młodzieżowa 31 a
  tel. 56 66 09 248
  pokój A 411