Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia przywództwa.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
KIM JEST PRZYWÓDCA 
(16 godz.)
 • Od zarządzania do przywództwa.
 • Przywództwo w różnych obszarach z wykorzystaniem AI.
 • Rola i zadania lidera.
 • Odpowiedzialność lidera.
 • Obszary przywództwa.
 • Przygotowanie do roli przywódcy.
PRZYWÓDCA INNOWACYJNEJ ORGANIZACJI
(16 godz.)
 • Modele przywództwa.
 • Przywództwo jako proces wpływania na innych.
 • Umiejętność pozyskania zasobów ludzkich i materialnych.
 • Rozwijanie zaangażowania i odpowiedzialności w organizacji.
 • Inspiracje dla Przywództwa ze światu sportu, teatru, filmu, muzyki.
WARSZTATY – INTEGRALNY PRZYWÓDCA 
(16 godz.)
 • Indywidualna diagnoza potencjału uczestników na podstawie badania MindSonar® - kwestionariusz wartości i wzorców myślenia.
 • Ewolucja wpływu zaczerpnięta z teorii Spiral Dynamics® (kategorie C. W. Gravesa).
 • Strategie myślenia, działania i podejmowania decyzji.
 • Wpływ technologii na ewolucję przywództwa.
 • Etapy podróży bohatera – stawanie się przywódcą.
ZWYCIĘSKIE ZESPOŁY 
(16 godz.)
 • Kluczowe kroki budowania efektywnego zespołu.
 • Produktywność zespołu.
 • Role zespołowe w erze cyfrowej.
 • Dysfunkcje pracy zespołowej i zapobieganie.
 • Czynniki wpływające na efektywność zespołu.
 • Rozwój potencjału zespołu.
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE FILAREM PRZYWÓDZTWA 
(16 godz.)
 • Multimedialne i interaktywne wystąpienia publiczne.  =
 • Wielopłaszczyznowe tworzenie dynamicznych wystąpień publicznych z wykorzystaniem ChatGPT.
 • Radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.
 • Storytelling wspomagany przez sztuczną inteligencję, umożliwiający tworzenie angażujących narracji dostosowanych do odbiorców.
 • Magia metafory, jedno słowo – wiele znaczeń.
ANTYCYPACJA, WYKRYWANIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DLA BIZNESU 
(8 godz.)
 • Przedsiębiorczość wspomagana AI.
 • Badanie rynku, poszukiwanie szans i nowych możliwości.
 • Wyłapywania trendów, okazji i mikrosygnałów rynkowych.
 • Identyfikacja luk i ocena potencjału.
WYZNACZANIE KIERUNKU ROZWOJU ORGANIZACJI 
(8 godz.)
 • Wizja / idea / misja / strategia.
 • Zorientowanie organizacji na cele strategiczne.
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą.
 • Efektywne prowadzenie spotkań i zebrań. Prezentacja strategii.
ORGANIZACJA ZORIENTOWANA NA LUDZI 
(16 godz.)
 • Rozwijanie kompetencji pracowników przez coaching i mentoring.
 • Lider jako mentor i coach.
 • Mentoring i coaching w kreowaniu sposobu działania i rozwoju organizacji.
 • Zarządzanie talentami w organizacji.
 • Empowerment.
KULTURA ORGANIZACJI OPARTA NA PRZYWÓDZTWIE 
(8 godz.)
 • Kultura organizacyjna i jej wpływu na działanie firmy.
 • Identyfikacja podstawowych składników kultury organizacyjnej: wartości, normy, język, rytuały i ceremonie.
 • Rola lidera w kształtowaniu kultury organizacyjnej.
 • Strategie budowania efektywnej kultury organizacyjnej.
WIZJONERSKIE EFEKTYWNE ORGANIZACJE 
(8 godz.)
 • Przywództwo w czasach cyfrowej transformacji.
 • Zarządzanie zwinne i adaptacyjne.
 • Rola lidera w kształtowaniu kultury innowacji.
 • Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna.
 • Zarządzanie przez wartości a wynik finansowy firmy.
BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI 
(8 godz.)
 • Badanie potencjału na płaszczyźnie procesów, sprzedaży, rentowności, strategii.
 • Poszukiwanie obszarów do innowacji zmiany.
 • Matryca potencjału zespołu / organizacji.
 • Analiza SWOT.
 • Strategia wprowadzania zmian w organizacji.
ORGANIZACJE MIĘDZYPOKOLENIOWE
(8 godz.)
 • Wyzwania współczesnego rynku pracy.
 • Przywództwo a pokolenia „Y” i „Z”.
 • Budowanie organizacji opartej na współpracy międzypokoleniowej.
Praca indywidualna
(10 godz.)

Projekt

Forma zaliczenia
Krawat
Przygotowanie i prezentacja pracy projektowej z zakresu przywództwa.