Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia przywództwa.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
KIM JEST PRZYWÓDCA 
(16 godz.)
 • Od zarządzania do przywództwa.
 • Rola i zadania lidera.
 • Odpowiedzialność lidera.
 • Obszary przywództwa.
 • Przygotowanie do roli przywódcy.
PRZYWÓDCA W ORGANIZACJI 
(16 godz.)
 • Modele przywództwa.
 • Przywództwo jako proces wpływania na innych.
 • Umiejętność pozyskania zasobów ludzkich i materialnych.
 • Rozwijanie zaangażowania i odpowiedzialności w organizacji.
 • Inspiracje dla Przywództwa ze światu sportu, teatru, filmu, muzyki.
WARSZTATY – INTEGRALNY PRZYWÓDCA 
(16 godz.)
 • Indywidualna diagnoza potencjału uczestników na podstawie badania MindSonar® - kwestionariusz wartości i wzorców myślenia 

 • Ewolucja wpływu zaczerpnięta z teorii Spiral Dynamics® (kategorie C. W. Gravesa) 

 • Strategie myślenia, działania i podejmowania decyzji 

 • Integralność w roli przywódcy – teoria Integralna Kena Wilbera 

 • Etapy podróży bohatera – stawanie się przywódcą 

ZWYCIĘSKIE ZESPOŁY 
(16 godz.)
 • Kluczowe kroki budowania efektywnego  zespołu.
 • Produktywność zespołu.
 • Role zespołowe.
 • Dysfunkcje pracy zespołowej i zapobieganie.
 • Czynniki wpływające na efektywność zespołu.
 • Rozwój potencjału zespołu.
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE FILAREM PRZYWÓDZTWA 
(16 godz.)
 • Wystąpienia publiczne.
 • Wielopłaszczyznowe przygotowanie wystąpienia publicznego.
 • Radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.
 • Storytelling.
 • Magia metafory, jedno słowo – wiele znaczeń.
 • Efektywne prowadzenie spotkań i zebrań.
ANTYCYPACJA, WYKRYWANIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DLA BIZNESU 
(8 godz.)
 • Przedsiębiorczość.
 • Badanie rynku, poszukiwanie szans i nowych możliwości.
 • Umiejętność wyłapywania okazji i mikrosygnałów, identyfikacji luk i potrzeb rynkowych oraz przeprowadzenia oceny potencjału.
WYZNACZANIE KIERUNKU ROZWOJU ORGANIZACJI 
(8 godz.)
 • Wizja / idea / misja / strategia.
 • Zorientowanie organizacji na cele strategiczne.
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą.
 • Prezentacja strategii.
ORGANIZACJA ZORIENTOWANA NA LUDZI 
(16 godz.)
 • Rozwijanie kompetencji pracowników przez coaching i mentoring.
 • Przywódca mentorem i coachem.
 • Mentoring i coaching w kreowaniu sposobu działania i rozwoju organizacji.
 • Zarządzanie talentami w organizacji.
 • Empowerment.
KULTURA ORGANIZACJI OPARTA NA PRZYWÓDZTWIE 
(8 godz.)
 • Etapy wdrożenia przywództwa do organizacji
 • Style przywództwa (jak wybrać w zależności od stopnia rozwoju organizacji)
 • Budowanie zaufania w firmie.
WIZJONERSKIE EFEKTYWNE ORGANIZACJE 
(8 godz.)
 • Tworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa.
 • Wartości firmy jako filar rozwoju.
 • Przywództwo oparte na wartościach.
 • Zarządzanie przez wartości a wynik finansowy firmy.
BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI 
(8 godz.)
 • Badanie potencjału na płaszczyźnie procesów, sprzedaży, rentowności, strategii.
 • Poszukiwanie obszarów do rozwoju i zmiany.
 • Matryca potencjału zespołu / organizacji.
 • Analiza SWOT.
ORGANIZACJE MIĘDZYPOKOLENIOWE
(8 godz.)
 • Wyzwania współczesnego rynku pracy.
 • Przywództwo a pokolenia „Y” i „Z”.
 • Budowanie organizacji opartej na współpracy międzypokoleniowej.
Warsztaty
(16 godz.)

Zaliczenie

Praca indywidualna
(10 godz.)

Projekt

Forma zaliczenia
Krawat
Przygotowanie i prezentacja pracy projektowej z zakresu przywództwa.