Koło Naukowe Prawa Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zaprasza w dniu 29.05.2019r. na II konferencję naukową pt. „Mediacje w polskim porządku prawnym – regulacje prawne i praktyka stosowania”. Miejsce konferencji to sala nr 302, budynek B w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
    Konferencja jest wydarzeniem o charakterze dydaktyczno-naukowym dedykowanym studentom kierunków Prawa oraz Prawa w biznesie. Liczymy na aktywne i liczne uczestnictwo studentów oraz doktorantów innych wrocławskich uczelni.
      Pierwsza konferencja w dniu 14 grudnia 2018r. pt. „Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowym”, stała się dowodem na konieczność kontynuowania badań w tym obszarze, a liczne grono uczestników, ponad 120 osób, potwierdziło powyższą potrzebę społeczną na jej kontynuację. Z konferencją wychodzimy poza środowisko Naszej uczelni.

 

WSB Wrocław, grupa osób, profesjonaliści, dyskusja

Cel konferencji

Celem konferencji jest wymiana aktualnych poglądów, wyników badań i doświadczeń związanych z tematyką mediacji. Dzięki wystąpieniom ekspertów studenci będą mieli szansę zapoznać się najnowszymi poglądami naukowymi w tym zakresie, tendencjami oraz problemami praktycznymi. W trakcie konferencji zostaną również zrealizowane 4 bloki warsztatowe, gdzie uczestnicy poznają techniki mediacji w obszarze spraw pracowniczych, gospodarczych, rodzinnych oraz zdarzeń niepożądanych w medycynie i będą mogli przetestować je podczas sesji mediacyjnych pod kierownictwem zaproszonych mediatorów.

„Mediacje to najważniejsza postać alternatywnych metod rozwiązywania sporów, które są nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości. Postępowanie mediacyjne ma charakter dobrowolny, w którym przynajmniej dwie strony sporu same próbują osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania sporu, korzystając z pomocy mediatora – neutralnej (bezstronnej) osoby trzeciej, będącej rzecznikiem obydwu stron, wybieranym i zwalnianym przez strony oraz podlegającym ich instrukcjom. Tym samym mediacja służy lepszej realizacji praw stron przez większy wpływ na rozstrzygnięcie sprawy oraz szybsze i tańsze zakończenie sporu prawnego.
Mediacja jest szansą szybkiego i ostatecznego uregulowania sporu, zaakceptowanego przez strony w toku kilku lub kilkunastu sesji mediacyjnych, a w sensie kosztów postępowania (ekonomicznym) – ma ogromną przewagę nad tradycyjnym postępowaniem przed sądem powszechnym. Szczególnie podkreślić należy, iż - z jednej strony- dzięki zwiększonej wiedzy społeczeństwa o mediacji, jako metodzie rozwiązywania sporów w sposób wyraźny dochodzi do odciążenia sądownictwa i pozytywnego przeobrażenia kultury prawnej w Polsce. Z drugiej strony, zmiany dokonujące się pod wpływem samych działań dla rozwoju wiedzy o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, wpływają na postrzegania roli prawa i prawników we współczesnych społeczeństwach. Mediacja wpływa również na tworzenie nowych wzorców współpracy sądów z instytucjami pozasądowymi – ośrodkami mediacyjnymi, a nade wszystko zmienia społeczne wzorce rozwiązywania sporów".
 

Joanna Filaber

Menadżer Kierunku Prawo i Prawo w biznesie. Kierownik Zespołu Dydaktycznego Prawa

Program konferencji

ZOBACZ PLAKAT Z PROGRAMEM WYDARZENIA.

 • 7:45-8:00  Rejestracja uczestników
 • 8:10  Otwarcie konferencji – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu dr Radosław Kamiński i dr Joanna Filaber – Opiekun Koła Naukowego PRAWA, Menadżer kierunku Prawo i Prawo w biznesie
 • 8:15 – 8:45  dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego - „Zakres regulacji prawnej mediacji” - wykład otwierający  konferencję
 • 8:50 – 9:00  dr hab. Piotr Szymaniec – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Silesiusa w Wałbrzychu- „Granice mediacji. Kilka uwag z perspektywy filozofii prawa”
 • 9:00-9:10 dr Joanna Nowak – Uniwersytet Wrocławski (absolwent) - "Dogmatyka życia codziennego” o mediacjach i zasadzie pomocniczości na przykładzie gminy we Włoszech
 • 9:10-9:20 dr Antoni Benedikt – WSB we Wrocławiu - "Rzecznik klientów instytucji finansowej jako mediator w sytuacji konfliktowej pomiędzy bankiem a interesantem".
 • 9:20 – 9:30 mgr Piotr Rapacz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- „Rola mediatora w w myśl przepisów projektu ustawy z dnia 04.07.2018r. ordynacja podatkowa”
 • 9:30 – 9:40 dr Joanna Filaber – WSB we Wrocławiu - „Doradca płatnika składek – mediatorem w postępowaniu o udzielenie układu ratalnego w ZUS, w myśl art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych”
 • 9:50 – 10:00 mgr Paweł Jagielski – SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny w Warszawie - ,,Osoba mediatora w polskim procesie sądowym’’
 • 10:00 – 10:10  dr Justyna Jasińska – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie - „Mediacje i inne pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów w rozumieniu art. 187 par. 1 pkt. 3 k.p.c.”
 • 10:10 – 10:20 dr Robert Susło – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, „Mediacja jako instytucja umacniająca podmiotowość jednostki w nowoczesnym państwie”
 • 10:20-10:30 dr Mateusz Paplicki – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, „Zakres dostępności świadczeń medycznych w Polsce – czy już czas na mediację?”
 • 10:30– 10:45 Dyskusja
 • 10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
 • 11:00  - 15:00 Warsztaty
 • 13:30-13:40 – przerwa kawowa
 • 15:00 Zakończenie i podsumowanie konferencji

Warsztaty

Na warsztaty obowiązują zapisy: formularz zapisów
Liczba miejsc ograniczona!

 

Mediacja – metodą rozwiązywania konfliktów pracowniczych
Prowadzący: mediator Grażyna Górska

Słuchacze podczas warsztatów:

 • dowiedzą się czym jest konflikty w miejscu pracy i na czym polega jego specyfika,
 • zrozumieją szczególną rolę mediatora i jego zadania,
 • poznają narzędzia stosowane przez mediator i podstawowe techniki,
 • zobaczą przebieg mediacji pracowniczej (symulacja mediacji),
 • dowiedzą się, czy mediacja w sprawach o mobbing jest możliwa.

 

Mediacja w sprawach gospodarczych
Prowadzący: mediator Magdalena Cetera

Słuchacze podczas warsztatów:

 • poznają założenia  negocjacji problemowych w odniesieniu do zasad Koncepcji Harwardzkiej, na której opiera się idea mediacji,
 • pogłębienie tematyki negocjacji problemowy poprzez grę symulacyjną – formularz negocjacji. - wprowadzenie tematów związanych z metodologią mediacji, w tym pracy mediatora – przeprowadzenie ćwiczenia komunikacyjnego,
 • ostatni etap warsztatu – casy study – symulacja mediacji w sprawie gospodarczej dot, naruszenia praw do znaku towarowego.

 

Mediacja – proces porozumienia w sporach rodzinnych
Prowadzący: radca prawny, mediator Agnieszka Templin

Uczestnik warsztatów mediacji w sprawach rodzinnych nabędzie umiejętności m.in. w obszarze:

 • mediacji jako formy rozwiązania konfliktów rodzinnych,
 • pozna etapy mediacji oraz role samych stron (będących w konflikcie) i mediatora w czasie posiedzeń mediacyjnych,
 • budowania porozumienia w czasie sesji mediacyjnych,
 • zawierania i samego już funkcjonowania ugody mediacyjnej.
   

Mediacja w sprawach zdarzeń niepożądanych w medycynie, kosmetologii i sztuce tatuażu
Prowadzący: mgr Paweł Jagielski

Słuchacze podczas warsztatów:

 • nabędą podstawową wiedzę dot. mediacji, jej unormowanie prawne, podstawowe zasady oraz zapoznają się z umiejętnościami jakimi powinien posługiwać się mediator.
 • podczas warsztatów przedstawiona zostanie możliwość stosowania mediacji w dziedzinach błędów medycznych, kosmetologii oraz sztuce tatuażu.
 • elementem warsztatów będzie uwypuklenie różnic pomiędzy zdarzeniami niepożądanymi w medycynie a dziedzinach kosmetologii czy tatuażu, co ma doniosłe znaczenie dla odpowiedzialności.
 • słuchacze wezmą czynny udział w symulacji mediacji na podstawie przygotowanego scenariusza przez prowadzącego.
 • na koniec słuchacze staną się uczestnikami dyskusji dot. roli mediacji oraz jej zapotrzebowania w współczesnej judykaturze.

Trenerzy warsztatów

Grażyna Górska - mediator stały wpisany na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych  przy Sądach Okręgowych we Wrocławiu,  Opolu, Sieradzu i Świdnicy. Założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych. Certyfikowany trener i egzaminator VCC (Vocational Competence Certyficate). Właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej Grażyna Górska w Oławie, specjalizujące się w mediacjach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych  i rodzinnych.

 

Magdalena Cetera - od 2003 roku mediator stały ds. karnych i cywilnych przy Sądach Okręgowych we Wrocławiu, Legnicy i Opolu. Prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe głównie w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i prawa pracy oraz specjalistyczne szkolenia i warsztaty z mediacji i rozwiązywania konfliktów.

 

Agnieszka Templin - radca prawny od 2004 roku wpisany jest na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego Jest także mediatorem stałym wpisanym na listę Sądu Okręgowego we Wrocławiu od 2012 roku oraz mediatorem w Ośrodku Mediacji przy OIRP we Wrocławiu. Pełni funkcję Kierownika Ośrodka Mediacji przy OIRP we Wrocławiu. Chętnie dzieli się swoją wiedzą prowadząc zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz kształci również  przyszłych radców prawnych, prowadząc zajęcia z aplikantami radcowskimi w OIRP we Wrocławiu.

 

Paweł Jagielski - doktorant n. praw. Uniwersytetu SWPS, wykładowca akademicki, a także pełnomocnik prawny, właściciel kancelarii doradztwa prawnego KDP Jagielski, Członek Zarządu oddziału terenowego stowarzyszenia pacjentów ,,Primum Non Nocere’’. Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji. Centrum zainteresowań naukowych, koncentruje się m. in. w tematyce odpowiedzialności karnej lekarza za skutki błędów medycznych,
a także w mediacji z zakresu niepożądanych zdarzeń medycznych, kosmetycznych i w sztuce tatuażu.
 

Patronat nad wydarzeniem objęli:

 • Wojewoda Dolnośląski
 • Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu
 • Opolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

 • O-Media Instytut Komunikacji

 • Związek Zawodowy Prokuratorów Pracowników Prokuratury RP

 • Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

 • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

 • Kancelaria Mediacyjna i Prawna Grażyna Górska