Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą

Liczba miesięcy nauki: 8
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA W OŚWIACIE
(26 godz.)
 • Podstawy teorii zarządzania  
 • Prawo w oświacie – ustawy i akty wykonawcze 
 • Prawo wewnątrzszkolne  
 • Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej 

 

Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz umiejętność biegłego posługiwania się przepisami prawa. Poznasz podstawowe ustawy i rozporządzenia regulujące prace szkół oraz zasady tworzenia prawa wewnątrzszkolnego (statut, uchwały rady pedagogicznej). 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
(30 godz.)
 • Budowanie i kierowanie zespołem  
 • Rozwój zawodowy i ocena pracy nauczycieli i dyrektora  
 • Etyka zawodowa i odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli i dyrektora 
 • Przygotowanie do konkursu na stanowisko dyrektora  

 

Rozwiniesz umiejętności niezbędne w kierowaniu ludźmi. Będziesz miał okazję praktycznie ćwiczyć i rozwijać umiejętności budowania właściwych relacji interpersonalnych. Poznasz przepisy i procedury dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy. Przygotujesz się do konkursu na stanowisko dyrektora. 

KIEROWANIE I ADMINISTROWANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
(64 godz.)
 • Zasady budowania arkuszy organizacyjnych  
 • Finansowanie zadań oświatowych  
 • Polityka kadrowa w szkole  
 • Współpraca z organem prowadzącym 
 • BHP w placówce oświatowej  
 • Promocja placówki oświatowej i współpraca ze środowiskiem  

 

Zdobędziesz umiejętność tworzenia arkuszy organizacyjnych, poznasz zasady przyznawania subwencji oświatowych i dotacji. Rozwiniesz praktyczne umiejętności w zakresie polityki kadrowej w szkole. Poznasz przepisy dotyczące BHP w placówce oświatowej. Zdobędziesz umiejętność projektowania działań promocyjnych. 

ORGANIZACJA PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
(40 godz.)
 • Nadzór pedagogiczny kuratora oświaty 
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły 
 • Praca wychowawcza szkoły  
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

 

Poznasz zasady planowania nadzoru pedagogicznego, prowadzenia kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, obserwacji, planowania pracy dydaktycznej, wyboru programów nauczania, realizacji podstawy programowej, oceniania szkolnego. Nabędziesz praktyczne umiejętności związane z pracą wychowawczą, współpracą z rodzicami oraz organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

PRACA INDYWIDUALNA
(10 godz.)

Przygotowanie fragmentu koncepcji kierowania szkołą, przedszkolem lub wybraną placówką oświatową – w ramach modułu Przygotowanie do konkursu na stanowisko dyrektora  

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (MODUŁ DODATKOWY DLA ZAINTERESOWANYCH)
(16 godz.)
 • Wymagania jakościowe w oświacie  
 • Systemy oceny jakości w kształcenia w Polsce i UE  
 • Wymagania systemu zarządzania jakością w oświacie   
 • ISO 9001:2008 
 • ISO 29990:2010 

Uzyskasz Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w usługach edukacyjnych ISO 29990:2010, wydanego przez renomowaną międzynarodową jednostkę certyfikującą. 

Forma zaliczenia
Testy
Test z wybranych zagadnień programowych